Ordfører Mildrid Kattem Aune gratulerte Magne Bjørnstad og Arnhild Foseide Fagerholt med jubileet.
Ordfører Mildrid Kattem Aune gratulerte Magne Bjørnstad og Arnhild Foseide Fagerholt med jubileet.

Rindal Sparebank - en livskraftig 150-åring

Onsdag formiddag inviterte Rindal Sparebank kundene sine til jubileumsfeiring med kaffe og kake. Markeringen ble hold på dagen 150 år etter at den nyetablerte Rindal Sparebank startet den første bankvirksomheten i Rindal. I april arrangeres det jubileumskonsert med Åge Aleksandersen og Trondheimsolistene, og banken vil støtte flere kulturarrangementer i bygda i jubileumsåret.

Publisert Sist oppdatert

Rindal Sparebank ble offisielt stiftet 1. januar 1873. De første åra var banken åpen bare på lørdager, så første åpningsdag var lørdag 4. januar 1873. Første innskyter satte inn 50 spesidaler, et ikke ubetydelig beløp den gangen.

Onsdag 4. januar markerte Rindal Sparebank 150-årsjubileet ved å invitere kunder, representanter fra Rindal kommune, tidligere banksjefer og styreledere til en liten sammenkomst med kaffe og jubileumskake.

Nærhet til kundene og god service

Styreleder Per Kristian Øwre ønsket gjestene velkommen, og gratulerte de ansatte med jubileet. Han påpekte at Rindal Sparebank har hatt en viktig rolle i lokalsamfunnet i 150 år. Slik er det fortsatt. Det går godt i bransjen for tida, banken går med overskudd og kan gi tilbake til lokalsamfunnet. Rindal Sparebank legger fortsatt vekt på nærhet til kundene og god service, og styrelederen påpekte at det er godt å ha en bank som kjenner en som kunde.

Markedet og konkurransesituasjon har endret seg mye på 150 år, og banken har nå flere kunder utenfor Rindal enn i Rindal. Men selv om det er mye som endrer seg rundt oss, så har banken og bankens ansatte levert bunnsolide tjenester og resultat, sa Øwre.

En milepæl for banken

– Vi synes det er viktig å ta vare på historia og markere at banken er 150 år, sa banksjef Magne Bjørnstad.

– Med en slik milepæl for banken så synes vi at det er spesielt trivelig å invitere dere som har vært med å formet denne historien, og utvikla banken fra 80-tallet fram til nå, sa Bjørnstad, og ønsket spesielt vel møtt tidligere banksjef Odd Inge Løfald og fire tidligere styreledere.

Banksjefen ønsket også kommunes representanter spesielt velkommen. Rindal kommune var direkte årsak til at Rindal Sparebank ble etablert i 1873. Etter at Rindal ble skilt ut fra Surnadal som egen kommune ville rindalingene etter hvert ha en egen bank. Oppstarten av Rindal Sparebank var en deling av av grunnfondet i Surnadal Sparebank, der Rindal Sparebank sin andel var på 1737 spesidaler. I tillegg bidro rundt 200 innskytere med ca. 9.600 spesidaler, så startkapitalen var ca. 11.350 spesidaler (en spesidaler tilsvarte ca 4 kroner). I dag har Rindal Sparebank en kapitalbase på 325 millioner kroner.

Solid økonomi og fin vekst

Bjørnstad understreket at de ansatte i Rindal Sparebank er stolte av å føre tradisjonen med drifta av banken videre. Rindal Sparebank går inn i jubileumsåret med veldig solid økonomi, og har hatt en fin vekst både av innskudd, utlån og ikke minst i antall kunder. Det ser ut til å bli et veldig godt resultat for banken i 2022, og det er grunn til å tro på en god fortsettelse i 2023. Dette er, i følge banksjefen, takket være 15 veldig dyktige ansatte, som står på sent og tidlig for banken, og sørger for at kundene blir godt ivaretatt. Bjørnstad ga også en honnør til alle rindalinger som slutter godt opp om lokalbanken, og ikke minst alle bankens kunder utenom Rindal.

Han trakk også fram det gode samarbeidet innenfor banknæringa, på tvers av allianser og grupperinger, men ikke minst i sparebankenes egen allianse, Eika, og i Midt-Norsk Sparebankgruppe for Eika-bankene i Midt-Norge.

Arrangerer stor jubileumskonsert

For å dokumentere historien har Rindal Sparebank engasjert Jon Solem til å skrive bok om bankens virksomhet, med mest vekt på de siste 50 åra. Boka skal etter plana være klar til påske, og den blir gratis for alle som ønsker å lese den.

Dagens sammenkomst er den første markeringa av jubileet. Det blir flere markeringer utover i jubileumsåret. Hovedarrangementet blir lørdag 22. april. Da blir kunder invitert til en gratis jubileumskonsert i Rindal kirke, med Åge Aleksandersen og Trondheimsolistene.

Støtter flere kulturarrangementer

Banken har tidligere oppfordret lag og foreninger til å søke om støtte til ulike arrangementer. I fjor ble det satt av 500.000 kroner til dette formålet, og det ble innvilget støtte til sju ulike arrangementer i løpet av 2023. Det første kommer allerede i månedsskiftet januar/februar, når Ronny Kjøsen og Marit Løfaldli arrangerer "tradisjonshelg i Rindal" med ulike konserter. I tillegg er det planer om flere konserter, foredrag og kunstutstilling i jubileumsåret. Banksjefen oppfordrer publikum kan følge med på annonsering, og ikke minst møte opp på arrangementene.

Bankens lokaler har også blitt modernisert både innvendig og utvendig i forkant av jubileet.

– Vi er i grunnen en veldig livskraftig 150-åring, avsluttet banksjefen.

Skriver jubileumsbok

Jon Solem fortalte litt om arbeidet med jubileumsboka. Den første kassereren i Rindal Sparebank var Lasse Aune, og bankens lokaler var hjemme hos han i Aune. Det første innskuddet på 50 spesidaler kom på bankens første driftsdag, og samme dag ble de samme 50 spesidalene lånt ut til en annen kunde. Det er grunn til å tro at dette var avtalt på forhånd, sa Solem, men de to bankkundene lot i alle fall banken ta seg av administrasjon av innskudd og lån, framfor å ordne med lånet seg i mellom. Det samme gjentok seg to uker senere, da det kom et enda større innskudd, og pengene ble lånt ut igjen samme dag.

Jon Solem skriver jubileumsbok for Rindal Sparebank.
Jon Solem skriver jubileumsbok for Rindal Sparebank.

Banken har stått stødig og solid i de fleste av de 150 driftsåra. Unntaket var i mellomkrigstida, særlig på 30-tallet. Det var tøffe år for mange, også for banken. Men Rindal Sparebank berget seg igjennom, og etter den tid har det stort sett bare gått en vei, fram til den solide banken vi kjenner i dag.

De første 100 åra er omtalt i boka, men det er lagt mest vekt på de siste 50 åra. En av grunnene til det er at det ved 100-årsjubileet i 1973 ble laget et jubileumshefte som omtalte historien fram til da. En annen grunn er at de siste 50 åra har vært ei tid med store endringer, ikke bare i bankvesenet, men også generelt i samfunnet. Ganske mye var faktisk likt i 1873 og i 1973, men etter det har det skjedd mye, teknologisk, mer profesjonelt, flere ansatte, flere kunder, kort sagt helt andre måter å drive bank på.

En bank for alle

Ordfører Mildrid Kattem Aune var blant gratulantene. Hun trakk fram det gode samarbeidet mellom Rindal kommune og Rindal Sparebank, og at alle rindalinger har et forhold til lokalbanken. Det er veldig viktig at banken er her for alle, ikke minst de som fortsatt ønsker å møte opp i skranken. Banken bidrar i lokalsamfunnet på mange vis, som sponsor, støtte til næringsliv gjennom stiftelsen Lokalt Løft, og økonomisk støtte til ulike prosjekter.

Som nyvalgt ordfører brukte Aune ordførerkjedet for første gang ved denne anledningen. Det passet godt, for ordførerkjedet var en gave til Rindal kommune fra Rindal Sparebank i 1993. Ordføreren overrakte blomster og ønsket banken lykke til med jubileet.

Styrelederen tar den første biten av jubileumskaka.
Styrelederen tar den første biten av jubileumskaka.

Rivende utvikling

Tidligere styreleder Ola T Heggem tok ordet og påpekte at det har vært en rivende utvikling gjennom 150 år, og aller mest de siste 30 åra, som de tilstedeværende representerte. Han illustrerte det ved å fortelle om sine egne tidlige møter med banken, og fra sin tid som styreleder på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Den tida var rentene mye høyere enn de er i dag, og det begynte etter hvert å bli konkurranse mellom bankene.

Ekstra viktig syntes han det var å trekke fram den betydninga banken har i et lite lokalsamfunn. Rindalssamfunnet har vært bra på samarbeid, og spleiselagene som Rindal Sparebank har vært med på har gjort det mulig å drive samfunnsutvikling i lokalsamfunnet, sa Heggem.

Svein Skjølsvold, som var styreleder etter Heggem, fortalte at blant annet diskusjonene om gebyr begynte på 90-tallet. På den tida begynte også en del banker å fusjonere, men Rindal Sparebank stritta imot, har fortsatt med det, og står fortsatt som en selvstendig bank. Bruk av grunnfondsbevis, som i dag kalles egenkapitalbevis, kom også på 90-tallet. Rindal Sparebank brukte ikke ordningen den gangen, og enda i dag er banken så solid at det ikke er behov for det, selv om det nå er få banker igjen i landet som ikke bruker ordningen.

Tidligere banksjef Odd Inge Løfald understreket betydningen av lokalkunnskap, også i denne bransjen.
Tidligere banksjef Odd Inge Løfald understreket betydningen av lokalkunnskap, også i denne bransjen.

Odd Inge Løfald ble banksjef i 1996. På den tida skjedde det veldig mye, og det viktigste var etableringa av Eika-gruppen i 1997, sa han. Han var selv aktiv også i Eika-gruppen i den tida han var banksjef, fram til 2012. Samarbeidet mellom bankene gir mange fordeler. Løfald understreket også fordelene med å ha god kunnskap om markedet, lokalsamfunnet, og at banken har hatt en stabil og god arbeidsstokk.

Forvalter bygdas arvesølv

Banksjef Magne Bjørnstad påpekte at banken har bygget opp kapital gjennom mange generasjoner, og dermed forvalter bygdas arvesølv. Det er han ydmyk for, og også veldig bevisst på at kapitalen skal forvaltes godt. Så langt mener han at kapitalen forvaltes best ved å drive en egen bank. Samtidig er man klar over utviklingen i bransjen. Av de opprinnelige åtte bankene rundt Trollheimen er det nå bare tre banker igjen i sin opprinnelige form. I tillegg til Rindal Sparebank er det Sunndal Sparebank og Oppdalsbanken. De andre bankene har blitt slått sammen med andre banker.

– Vi må løfte blikket og se hva som foregår rundt oss. Men i dag feirer vi 150 år. Jeg er stolt over at vi klarer å drive en god og solid bank i Rindal, og det har vi tenkt å fortsette med, avsluttet Magne Bjørnstad.

Tidligere banksjef, tidligere styreledere og nåværende styreleder i Rindal Sparebank. Foran f.v. Jostein Grytbakk og Ingrid Rognskog. Bak f.v. Svein Skjølsvold, Per Kristian Øwre, Odd Inge Løfald og Ola T Heggem.
Tidligere banksjef, tidligere styreledere og nåværende styreleder i Rindal Sparebank. Foran f.v. Jostein Grytbakk og Ingrid Rognskog. Bak f.v. Svein Skjølsvold, Per Kristian Øwre, Odd Inge Løfald og Ola T Heggem.
Ole Trygve Foseide setter inn penger i banken 'på gammelmåten' på jubileumsdagen. Kristin Langli, som for øvrig har vært ansatt i banken i 35 år, tok imot innskuddet.
Ole Trygve Foseide setter inn penger i banken "på gammelmåten" på jubileumsdagen. Kristin Langli, som for øvrig har vært ansatt i banken i 35 år, tok imot innskuddet.
Powered by Labrador CMS