RINDAL PENSJONISTLAG MELDER:

Rindalspolitikere bør følge opp egne målsetninger

Punktet "Være synlig i lokalsamfunnet" må følges opp, mener Rindal Pensjonistlag, som har laget uttale og kommentert Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2021-2024 for Rindal kommune.

Uttale og kommentarer til Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2021 – 2024

1. Nytt helsetun

Vi konstaterer i år som i fjor at planleggingen tar tid. Skisseprosjektet fra Streken AS ble lagt fram i januar i 2020. De to alternativene, A og B, som var utredet, lå over gitt kostnadsramme. Det tredje alternativet, C, var innen ramma, men dette var ikke tilstrekkelig utredet. Etter kommunestyrebehandling i mai har lite skjedd. Administrasjonen har etter utredning redusert behovet for plasser til 27 (før 34). Av plandokumentet framgår det at planleggingen skal fortsette i 2021, avsatt 1,5 mill. Til Bygg RIH (helsetunet) er avsatt 12,5 mill. i 2022 og 50 mill. i 2023.

Den vellykkede omorganiseringen (omflyttingen) på Rindal helsetun i 2019, gjør kanskje at behovet for nybygg ikke er så akutt, men vi ser i spenning fram til videre framdrift.

2. Brukerutvalget

Brukermedvirkning er en forutsetning for å kunne yte gode tjenester. Derfor ble det opprettet brukerutvalg ved Rindal helsetun i 2015. Utvalget har arbeidet godt og påvirket mange tiltak. Noen av tiltakene er informasjonsbrosjyre, faste primærkontakter, fire måltider hver dag ved helsetunet, inntakssamtale og brukersamtaler. Rindal pensjonistlag vil ha med i handlingsprogrammet at brukerutvalget skal fortsette. Vi ser at arbeidet brukerutvalget gjør er svært viktig for et godt tilbud ved institusjonen.

3. Være synlig i lokalmiljøet

Under Ansvar 100: Politikk, Muligheter og fokusområder for drift i planperioden, står det mellom annet: Være synlig i lokalmiljøet. Men under Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene, finnes ingen tiltak. Det er ikke like enkelt for alle å finne fram under overskriften Politikk på heimesidene til Rindal kommune. Rindal pensjonistlag mener at politikkområdet må bli mer synlig på Trollheimsporten. Vi foreslår at kommunestyremøtene kunngjøres på Trollheimsporten, og at to-tre av sakene som skal behandles i det aktuelle møtet, blir omtalt.

4. Innsparinger

Vi ser at reduksjon i stillinger tilsvarende 3,8 årsverk i helse og omsorgssektoren skal gjennomføres. Samtidig skal vikarbudsjettet reduseres. Rindal ligger høyt i netto driftsutgifter PO i prosent av kommunens netto driftsutgifter. Dette kommer vel av at vi er mange eldre i kommunen, men også av at kommunen mangler omsorgsboliger med heldøgns pleie.

Sykefraværet er stort. Da er det dårlig medisin å redusere vikarbudsjettet. Her må det settes inn tiltak. Medarbeidersamtaler og tettere oppfølging av arbeidet i avdelingene kan kanskje bedre arbeidsmiljøet og gjøre at sykefraværet blir lavere.

Rindal pensjonistlag ber politikere og administrasjon også å se på tallene for administrasjonen i kommunen. Brutto driftsutgifter til administrasjon pr. innbygger ligger ganske høyt over sammenlignbar gruppe (8 079 mot 6 547). Kanskje er det mulig å spare på flere områder?

Rindal, 30.11.2020

Helene M. Nergård, Jostein Grytbakk, Oddvin Meland, Johanne Løset og Jon Storløkken Bolme

Powered by Labrador CMS