LESERINNLEGG:

Øvre Rindal barnehage (arkivfoto).

Refleksjon rundt ansattes kjønns­fordeling i barne­hagene i Rindal Kommune - undrende forelder

Publisert

Tall fra 2006 viser at andelen menn i barnehager er på kun 9 %, dette tallet har sikkert økt noe i løpet av 15 år. Uansett, så er dette et kvinnedominerende yrke på lik linje med sykepleie. Dette leserinnlegget har som hensikt å få andre til å undre seg over viktigheten av kjønnsfordeling i barnehagene. Jeg ønsker å poengtere at som forelder av barn i barnehage i Rindal, er jeg meget godt fornøyd med de ansatte, og synes samtlige gjør en meget god jobb.

Uansett, hvor er alle mannlige barnehageansatte?! Så vidt jeg vet finnes det ingen i Rindal Kommune, som er fast ansatt (påstand).... er det slik at menn ikke ønsker å jobbe i barnehager i Rindal? Finnes det mannlige barnehagearbeidere fra Rindal?

Jeg tror nok det finnes menn som ønsker å jobbe i Rindal, og jeg vet med sikkerhet at det finnes menn som kommer fra Rindal som er utdannet barnehagelærer.. hvorfor er de ikke å finne i barnehagene?

Kan menn i barnhagene evne bedre å se og imøtekomme gutter samt fedres behov og ønsker samt bedre kunde/brukerforståelse ved at begge kjønn er representert i personalgruppen?

I andre deler av samfunnslivet er dette aspektet forsøkt ivaretatt. Et eksempel kan være at i juryen i lag- mannsretten er det lovpålagt med like mange kvinner og menn. Juryen skal ta stilling til skyldspørsmålet til en tiltalt og det norske lovverket sier med denne bestemmelsen at like mange kvinner og menn sikrer en bredere forståelse og en mest mulig rettferdig dom.

Forskerne fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har undersøkt hvordan ulike faktorer i barnehagen påvirker barna de tre første årene på skolen.

Studien viser at barn i barnehager med høy andel mannlig ansatte gjør det bedre på språk- og regnetester i småskolen.

Forskerne finner «ikke dekning for at personalets utdanning, erfaring, stabilitet eller andelen med innvandrerbakgrunn blant de ansatte påvirker barnas kognitive utvikling».

«En forklaring på funnene våre kan være at mannlige ansatte samhandler med barna på en annen måte enn kvinnelige ansatte. En annen forklaring kan være at mannlige ansatte velger seg til barnehager som er mer egnet til å fremme barns utvikling på måter vi ikke klarer å måle, sier Drange på SSBs nettsider».

Forskning viser at det er gunstig for barna våre at det OGSÅ er menn i barnehagene. Om en tar en titt på postlistene med søkere på barnehagestillingene i Rindal Kommune, så må jeg ærlig innrømme at jeg undrer meg over hvorfor det ikke ansettes menn i barnehagene i Rindal Kommune.

Anders Moe Sæter

Powered by Labrador CMS