LESERINNLEGG:

Årsbudsjett og økonomiplan i Rindal Kommune.

Rindal kommune kom godt ut av forslaget til statsbudsjett som finansminister Vedum presenterte no i høst. En økning på 6% er vesentlig bedre enn på mange år og bedre enn landsgjennomsnittet. Til tross for en betydelig lønns-og prisøkning og et stramt budsjett, klarer vi derfor å opprettholde gode tjenester til alle i kommunen, både barn og eldre. Det er viktig for Senterpartiet.

Kommunedirektøren presenterte i oktober et godt og ansvarlig budsjettforslag, men med litt svake økonomiske resultat i åra framover. Senterpartiet har likevel funnet rom for å øke utgiftsbudsjettet med 2-2,5 millioner årlig i perioden. Dette gjør vi ved å øke inntektsanslaget tilsvarende, ikke ved å svekke budsjettbalansen. Det meste av dette bruker vi til å styrke skolebudsjettet. Vi ønsker å opprettholde stillingen som miljøarbeider, videre drift av skolekantina og «tid til å leve» timene og har øremerket midler til disse tiltakene i vårt forslag. Det er viktig for Senterpartiet å bidra til en god og fin skolehverdag hvor alle kan trives. Vi mener det er veldig viktig, både på kort og lang sikt. I tillegg har vi lagt inn midler for å videreføre psykiatristilling i omsorgstjenestene og opprettholde tilskuddsordningen til private veier. Er det økonomisk forsvarlig å øke inntektsanslaget? Rindal Senterparti mener ja. Erfaringsmessig er tallene på inntektssida større i regnskapene enn i budsjettene. I tillegg ligger det betydelige buffere i det framlagte budsjettforslaget. Den største er inntekter fra salg av konsesjonskraft som kommunestyret har vedtatt skal holdes utenom driftsbudsjettet og legges direkte til fond ved årets slutt. 

Budsjettet og økonomiplanen legges fram med små årlige underskudd. Det er selvfølgelig ikke bra. Men vi er ikke veldig bekymret og har stor tru på at regnskapene vil vise litt mere positive tall slik at disposisjonsfondet kan økes litt, ikke svekkes i økonomiplanperioden. Nøkkelen vil være god budsjettdisiplin og at enhetene holder seg innenfor sine vedtatte utgiftsbudsjetter. 

Rindal Senterparti gjorde et veldig godt lokalvalg med bakgrunn i en valgkamp basert på optimisme og tru på framtida for lokalsamfunnet vårt. Gjennom dette budsjettforslaget følger vi allerede første året i valgperioden opp mye av det vi lovet. Ei av Senterpartiets kampsaker i regjering, bygdevekstavtalene, gir oss muligheter til å følge opp lovnader om samfunnsutvikling og boligsatsing.. Uten bygdevekstavtalen hadde det vært krevende. Rindal Senterparti ser at denne satsingen vil tære hardt på næringsfondet vårt. Derfor vil vi i kommunestyret foreslå å styrke fondet bla med en ambisjon om å finansiere drift av næringskontoret over ordinære driftsbudsjett fra 2025.

Senterpartiet vil selvfølgelig vurdere forslag fra de andre partiene og evt nye innspill fra administrasjonen under budsjettbehandlingen i kommunestyret den 14. desember.

Rindal, 7. desember 2023

Rindal Senterparti 

Powered by Labrador CMS