LESERINNLEGG:

Høring Årsbudsjett 2023 og Handlingsprogram 2024-2026

Følgene uttale vedtatt sendt fra vårt medlemsmøte den 6. desember 2022.

Rindal Senterparti ser behovet for omlegging og effektivisering av drifta i kommunen. Driftsnivået må tilpasses forventa inntektsnivå. Uventa inntektssvikt og betydelige budsjettoverskridelser i 2022 viser behovet for solide disposisjonsfond.

Rindal Senterparti er likevel kritiske til de prognoserte underskuddene som er presentert gjennom høsten. Vi har opplevd disse prognosene som "worse case" uten vilje og evne til å se noe lys i tunnelen. De store minustallene har skapt en betydelig uro i befolkningen og bidratt til usikkerhet om kvaliteten på framtidig tjenestetilbud. Prognosene har også i for stor grad lagt premissene for budsjettarbeidet.

Skal vi snu utviklingen med betydelig nedgang i folketallet, må pessimisme og uro erstattes med optimisme og framtidstro.

Senterpartiet i regjering holdt sine lovnader og kompenserte for påløpte coronautgifter i 2022. Disse pengene, sammen med betydelig bedre prognoser for salg av konsesjonskraft og noe virkning av omlegging av drifta i helse og omsorg, vil redusere bruk av disposisjonsfond i 2022 betydelig.

De siste åra har Rindal kommune fått en årlig økning i rammetilskuddet på under 1 %. Økningen fra 2022 til 2023 er prognosert til 4,3 %. Dette, sammen med betydelig bedre prognoser for salg av konsesjonskraft og statlige penger gjennom bygdevekstavtale til "Rindal inn i framtida", gir muligheter til styrking av budsjettet både i tjenesteproduksjonen og i nærings- og samfunnsutviklingsarbeidet.

Våre forslag som ble enstemmig vedtatt i formannskapet vil selvfølgelig bli støttet av Senterpartiet i kommunestyret. Dette styrker områdene næring, kultur og barn og unge. Tilbudet i grunnskolen og kulturskolen opprettholdes og kulturtilbudet styrkes både gjennom tilbudene i Rindalshuset og støtte til frivilligheten. Støtten til næringslivet styrkes gjennom Rindal Næringsforum og tilskudd til nydyrking. Tilskuddet til private veger blir også opprettholdt i samsvar med vårt partiprogram. Disse tiltakene viser vår vilje til å bidra til gode oppvekstvilkår og til et aktivt kultur- og næringsliv.

Senterpartiet mener det også er rom for ytterligere styrking av budsjettet gjennom behandlingen i kommunestyret. De nyeste prognosene for resultatet av salg av konsesjonskraft for 2023 er betydelig bedre og vi vil fram til møtet den 14. desember vurdere om også andre inntektsposter kan økes noe. Uten å tallfeste vil Senterpartiet prioritere følgende poster ved økt ramme:

  • Nulle ut bruk av disposisjonsfond i 2023.
  • Øke budsjettet til Helse og omsorg. Full virkning av omlegging vil ta tid og vi ønsker å være trygge på kvaliteten av tjenestene til de aller svakeste i samfunnet.
  • Øke ressursene til nærings- og samfunnsutvikling.

I tillegg vil vi foreslå å øke investeringsbudsjettet fra og med 2024 ved å legge inn en sum for opprustning og asfaltering av kommunale veier og andre trafikksikringstiltak.

Mvh
Rindal Senterparti
Ola T Heggem
Leder

Powered by Labrador CMS