Miljødirektoratet melder:

Tre karer som fanger fisk i elv, tar opp laks med håv.
Det er mest aktuelt å vurdere stans i laksefiske i elver med mye stor laks fra grensen mot Sverige i sør til og med Trøndelag, og stans i sjølaksefiske på samme strekning. Her fra laksefiske i Nidelva i Trondheim.

Laksesesongen 2024 er noe av det dårligste man har sett

Laksefisket kan bli stanset i deler av landet på kort varsel, etter rapporter om svært lite laks hittil i år.

Publisert

– Foreløpige tall fra elvene tyder på svært lave fangster av den rødlistede atlantiske laksen de aller fleste steder i Norge. Vi er særlig bekymret for elver der større laks utgjør en vesentlig del av bestanden. Der tyder fangsttallene på at det kan bli alt for lite fisk på gyteplassene, selv om det skulle komme normalt med smålaks senere i sesongen, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro. 

Miljødirektoratets logo.
Miljødirektoratet støtter folkeforskningen med midler, og håper mange vil bidra.

Ser svært dårlig ut så langt 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) kom 17. juni med en rapport som viste at antall laks som kom tilbake til elvene i Norge fra havet i fjor var det nest laveste noensinne, og hver tredje laksebestand har svært dårlig status. Laksesesongen 2024 er så langt i tillegg noe av det dårligste man har sett, med fangster langt under hva som er normalt så langt ut i sesongen. 

– Vi gjør alltid en midtveisevaluering av laksesesongen i starten av juli, og innfører begrensninger i laksefisket både i elv og sjø, hvis det viser seg nødvendig. I år kan dette være for sent, sier miljødirektør Ellen Hambro. 

Kan måtte stanse laksefisket tidligere 

Direktoratet jobber nå med å få oversikt over hvor det allerede foreligger informasjon som tilsier at det er risiko for alvorlige skader på bestandene. Det er mest aktuelt å vurdere stans i laksefiske i elver med mye stor laks fra grensen mot Sverige i sør til og med Trøndelag, og stans i sjølaksefiske på samme strekning. Lenger nord er lakseinnsiget normalt senere, og vurderingsgrunnlaget er foreløpig langt dårligere der.

– Der det er risiko for alvorlig skade på laksebestandene kan det bli aktuelt å endre fiskebestemmelsene slik at laksefisket stanses. Dette kan skje på svært kort varsel. Fiskes det for mye kan vi få en alvorlig knekk i produksjonen av laksunger. Da blir det enda mindre å fiske på i fremtiden, og hvis dette gjentar seg kan det føre til langvarig svikt i innsiget av laks, som eksempelvis i Tana, sier Ellen Hambro. 

Saken oppdateres på deres nettsider:  Miljødirektoratet

Powered by Labrador CMS