Pressemelding fra Miljødirektoratet:

Stortinget har vedtatt at bestandsmålet for jerv skal være 39 årlige ynglinger i landet totalt

Rekordmange jerver felt av lisensjegere

Ved lisensfellingsperiodens slutt 15. februar var 74 jerver belastet kvotene. Miljødirektoratet vurderer ekstraordinære uttak utover våren. Stortinget har vedtatt at bestandsmålet for jerv skal være 39 årlige ynglinger i landet totalt.

– Lisensjegere har felt rekordmange jerver i år, og det samlede uttaket er svært høyt. Stortinget har bestemt at lisensfelling skal være det viktigste verktøyet for å regulere jervebestanden, og det er dermed et mål at flest mulig av uttakene skal gjøres i lisensfellingsperioden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet Lisensfellingsperioden startet 10. september i fjor og varte til 15. februar i år.

Høyere uttak

Uttaket har økt hvert år siden 2017/2018, da det ble tatt ut 45 jerver. Samlet kvote for siste fellingsperiode var på 143 jerver fordelt på rovviltregionene. Alle uttak etter vedtak om kvote skal belastes lisensfellingskvoten.

Jervebestanden er over bestandsmålet for alle de regionene som har bestandsmål for jerv. Det betyr at alle regionale rovviltnemnder har hatt myndighet til å fastsette kvoter for lisensfelling. Stortinget har vedtatt at bestandsmålet for jerv skal være 39 årlige ynglinger i landet.

59 jerver er felt av lisensjegere, 7 er felt etter vedtak om skadefelling av kommunale skadefellingslag, 2 er påkjørt av tog, 1 er ulovlig felt og 5 er felt av Statens naturoppsyn etter beslutning om ekstraordinære uttak. Alle disse døde jervene er belastet lisensfellingskvoten.

Ytterligere uttak kan bli aktuelt

Lisensfellingsperioden avsluttes ved starten av yngletiden for jerv.

Etter avsluttet lisensfelling, vurderer Miljødirektoratet hvert år om det er behov for ekstraordinære fellinger av jerv. Dette er uttak som gjennomføres av Statens naturoppsyn (SNO). Det kan være uttak av enkeltdyr eller uttak av ynglehi.

I tida framover vil SNO følge opp kjente hilokaliteter og ev nye for å få oversikt over hvor mange ungekull som fødes i Norge, og hvor jerven yngler.

– Ekstraordinære uttak av SNO kan settes i verk for å forhindre skader på husdyr og tamrein. Behovet for slike uttak vurderes fortløpende utover våren, blant annet basert på skadestatistikk og råd fra rovviltnemndene.

Den samlede lisensfellingskvoten er satt høyt og det vil etter Miljødirektoratets vurdering ikke bli aktuelt med uttak av hele restkvoten i perioden etter 15. februar. Klima- og miljødepartementet har i klagebehandling i flere regioner lagt til grunn at det ikke kan forventes at hele restkvoten vil bli fylt gjennom ekstraordinære uttak.

Avventer avtale med veterinær

For å unngå at mordyr felles fra valper ved gjennomføring av uttak i yngleperioden etter 15. februar, må SNO avklare at det ikke er en tispe som produserer melk før jerven kan avlives. For å undersøke dette kreves immobilisering av dyret ved hjelp av medikamenter, noe som krever tilgang på en fagansvarlig veterinær.

SNO har nylig gjennomført en anskaffelsesprosess for veterinærfaglig bistand. Det ble ikke mottatt bud innenfor rammen av anskaffelsen, og anskaffelsen er derfor avbrutt.

– Vi jobber med å finne en løsning på dette så snart som mulig, men inntil videre vil det ikke være anledning til å gjennomføre uttak av enkeltdyr av jerv. Hiuttak av jerv vil kunne gjennomføres uten krav om immobilisering, sier Hambro.

Oppdatert oversikt over uttak

Miljødirektoratet vil fortløpende legge ut informasjon om nye ekstraordinære skadefellinger av jerv på nettsidene våre. Ekstraordinære skadefellinger av jerv vil også varsles på Miljødirektoratets twitter-konto: https://twitter.com/miljodir

Døde jerver som er belastet lisensfellingskvoten siste 6 år fordelt på lisensfelling, skadefelling og annen irregulær avgang
Powered by Labrador CMS