Helse og omsorg i Rindal kommune:

Nina Bjørnås, Ingrid Øyen og Tove Schei med en "RoomMate".

Velferds­teknologi for en tryggere hverdag - Dette blir veldig bra!

Publisert Sist oppdatert

Rindal kommune har startet et omfattende prosjekt med innføring av ny velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. I første omgang skal det installeres digitalt tilsyn og dørstyring i HDO-boligene, og hjemmesykepleien tar i bruk automatiserte medisindispensere til hjemmeboende.

Tove Schei, som er IKT-ansvarlig i kommunen, er prosjektleder for innføringen av velferdsteknologi i Rindal kommune. Hun har med seg ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe i arbeidet.

Hun er opptatt av at innbyggerne skal få god informasjon om de forandringene som skjer i helse- og omsorgstjenestene, og hvor bra det kommer til å bli. Det er viktig for pasientene, og også for de pårørende, å vite hvilke løsninger som tas i bruk, og hvordan de fungerer.

Det grunnleggende problemet er mangel på arbeidskraft

Nina Bjørnås er avdelingsleder på institusjonen, og Ingrid Øyen er avdelingsleder i hjemmetjenesten i Rindal kommune. De synes det er viktig å få fram at innføring av velferdsteknologiske løsninger overhodet ikke handler om å være "hip og kul", men at det faktisk er helt nødvendig å effektivisere tjenestene nok til å klare å ta seg av de eldre i framtida. Dette gjelder ikke bare i Rindal, men i hele landet.

Det blir stadig flere eldre, og det blir flere demente. Samtidig har det lenge vært vanskelig å skaffe nok folk til å utføre jobben i helse- og omsorgssektoren. Det kommer ikke til å bli enklere å skaffe nok arbeidkraft i åra som kommer, derfor er det viktig å frigjøre menneskelige ressurser til de oppgavene som må utføres av mennesker.

Godt utprøvde løsninger

De velferdsteknologiske løsningene som Rindal kommune tar i bruk er godt utprøvd andre steder, så dette er ikke noe nytt og eksperimentelt.

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for hjemmeboende eldre, pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, personer med nedsatt funksjonsevne.

– Det handler altså først og fremst om brukerens livskvalitet, påpeker Ingrid Øyen.

Mange har blitt flinkere til å forberede seg

Ingrid Øyen har merket seg at innbyggerne i Rindal har blitt mye flinkere til å planlegge og forberede seg på alderdommen, etter at det har vært fokusert en del på dette de siste åra.

Hjemmetjenesten har forebyggende hjemmebesøk hos de innbyggerne som fyller 75 år, og de har registrert at mange er bedre rusta til å bo hjemme lenger, sammenlignet med det som var vanlig for noen år siden. Utbedringer av hjemmet bør tross alt gjennomføres mens man er frisk og sprek.

Mange eldre har også interesse for å holde seg oppdatert på ny teknologi, og godt grunnlag for å forstå og ta i bruk nye tekniske hjelpemidler.

Mest mulig selvstendig i HDO-bolig

I januar ble flere omsorgsboliger i Austigard gjort om til HDO-boliger (heldøgns omsorg). Etter hvert skal bofellesskapet omfatte 10 HDO-boliger.

I HDO-boligene har brukerne en egen leilighet, og skal klare seg mest mulig selv, men de får hjelp etter individuelle behov.

I HDO-boligene skal det installeres noen velferdsteknologiske løsninger, i første omgang digitalt tilsyn og dørstyring. For å få til dette må det installeres et nytt og bedre datanettverk i bygningsmassen, og det arbeidet er påbegynt. Moderne nettverk er også nødvendig med tanke på at kommunen skal gå over til Helseplattformen i november. I dette arbeidet er det viktig å hele tida tenke framover, påpeker Tove Schei.

Enkle hjelpemidler i hverdagen

Det enkleste hjelpmidlet som snart skal innføres er automatiske medisindispensere, som varsler når tablettene skal tas. De fleste har hørt om slike medisindispensere, og alle som har sett Brennpunkt-dokumentaren om eldreomsorg på NRK har vel merket seg dette. Det som er viktig å påpeke er at i Brennpunkt-dokumentaren var en slik medisindispenser plassert hos feil bruker, en dement person som ikke lenger var i stand til å forstå hvordan den skulle brukes.

Hjemmetenesten i Rindal går nå til anskaffelse av 20 elektroniske medsindispensere. Dette er et godt hjelpemiddel til å bli mer selvstendig i hverdagen, og mindre avhengig av hjelp fra andre. Det må selvsagt brukes av dem som selv ønsker det, mestrer det, og er motivert for å ta i bruk et slikt hjelpemiddel. I starten vil hjemmesykepleien uansett følge litt ekstra med, for å se om det går bra å bruke dette hjelpemiddelet. Det vil alltid være viktig å vurdere brukerens behov, og se hva som passer for den enkelte.

Det kommer en egen artikkel om bruk av elektroniske medisindispensere hos brukere i Rindal kommune.

Ikke overvåkning

For digitalt tilsyn skal det installeres en "RoomMate" i HDO-boligene. Dette er en passiv varslingsenhet, og det er viktig å understreke at dette ikke overvåkning av brukerne.

Varslingsenheten "leser" rommet til brukeren gjennom bevegelsessensorer. Den kan varsle om en lang rekke hendelser, enten med et varsel eller en alarm. RoomMate kan ta bilder og direkte videooverføring, men den har innebygd personvern, så alle personer blir anonymisert. Det vil ikke være mulig å se på bildet hvem som er i rommet, man kan bare se at det er en person. Det vil likevel være mulig å se hvor i rommet personen befinner seg, eller om personen for eksempel har falt og ligger på gulvet.

Varslingsenheten vil automatisk oppdage eventuelle kritiske situasjoner, som for eksempel hvis en person faller, og varsle om dette umiddelbart. Mye vil også kunne stilles inn, slik at det er tilpasset hver enkelt bruker.

Gjennom et slikt digitalt tilsyn vil aktivitet eller manglende aktivitet i rommet bli registrert. Den kan eksempelvis registrere om brukeren har satt seg opp i sengen, går ut av sengen, eller legger seg igjen. Den vil også merke om brukeren ligger for stille i sengen.

Det kommer en egen artikkel om bruk av digitalt tilsyn i HDO-boligene hos brukere i Rindal kommune.

Dørstyring

I HDO-boligene vil det også bli installert dørstyring. Det innebærer at brukeren har en sensor festet på seg, for eksempel på armen. Da blir det mulig å styre hvilke dører brukeren skal kunne åpne, og hvilke dører som vil være stengt. Da vil brukeren kunne komme seg inn på sitt eget rom, men ikke andres. Det vil også være mulig å hindre at brukere går ut fra bygget om natten.

Dørstyring er særlig nyttig for pasienter med kognitiv svikt.

Lager demo-rom

Tove Schei forteller at det er planer om å sette opp et demo-rom med digitalt tilsyn, slik at brukere, pårørende, politikere og andre intessserte kan få mulighet til å se hvordan dette fungerer.

Etter hvert vil det også bli installert en del slike velferdsteknologiske løsninger på institusjonen på Rindal Helsetun. Der vil de i enda større grad bli individuelt tilpasset.

Digitalt tilsyn kan også brukes i private hjem, og i framtida kan dette også bli aktuelt i Rindal. Det kommer stadig nye løsninger på markedet.

Powered by Labrador CMS