LESERINNLEGG:

av helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Cecilie Myrseth

Arbeiderpartiets eldreløfte

Av Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Cecilie Myrseth

Med Arbeiderpartiet skal eldre være trygge på at fellesskapet stiller opp. Dette er vårt eldreløfte i syv punkter.

I Norge har vi for første gang passert én million alderspensjonister. Aldri før har vi stått overfor en situasjon med to generasjoner eldre samtidig. Alle med ulike behov. Vår oppgave er å sørge for at det finnes inkluderende og likeverdige tilbud for hele mangfoldet av eldre, uavhengig av om du er frisk og aktiv eller om du har behov for mer støtte og omsorg i hverdagen.

Med Arbeiderpartiet skal du være trygg på at fellesskapet stiller opp. Derfor gir vi nå et eldreløfte på syv punkter:

1. Vi skal skape flere gode møteplasser for eldre

De fleste ønsker å bo lengst mulig hjemme. Flere lever lenger og flere kan leve aktive liv, lenger. Vi må satse mer på aktivitet, deltakelse og de gode generasjonsmøtene. Tilgang til kulturopplevelser, naturområder og et godt nærmiljø er avgjørende for å leve gode og aktive liv. Slik bidrar vi til mer mening og mestring, og forebygger ensomhet og isolasjon.

2. I hjemmetjenesten skal du møte faste og kjente ansikt

Vi vet hvor viktig det er å møte på kjente fjes når du daglig eller ukentlig mottar hjelp og støtte i hjemmet. Det gir trygghet og forutsigbarhet. Hjemmetjenesten skal gi bedre oppfølging gjennom faste team og mer bruk av forebyggende tjenester. Dette er viktig om vi skal nå målet om at flere skal kunne bo trygt hjemme lenger.

3. Demensomsorgen skal bli bedre

Antallet personer med demens er ventet å stige kraftig i årene som kommer. Flertallet av dem med demens, bor hjemme. Mange er ensomme og mangler aktivitetstilbud. Vi vil derfor utrede en nasjonal aktivitetsgaranti og invitere aktører i lokalsamfunnet med på laget. Etablering av demenskor og demenslandsbyer er eksempler på dette som flere kommuner allerede er i gang med.

4. Du skal få en sykehjemsplass når du trenger det

Selv om de fleste ønsker å bo lenger hjemme, er tilgang på sykehjemsplasser fortsatt avgjørende for en trygg eldreomsorg. Du skal få en sykehjemsplass når du trenger det. Fremover skal vi bygge flere sykehjem og omsorgsboliger. Vår regjering har økt tilskuddene til bygging av heldøgns omsorgsplasser. Nå plusser vi på med ca 1500 plasser til.

For de av oss som har vanskeligheter med å bo i egen bolig, men ikke har behov for en sykehjemsplass, kan trygghetsbolig være løsningen. Vi vil derfor opprette et nytt tilskudd til trygghetsboliger, og gir allerede fra nyttår tilskudd til bygging av om lag 100 trygghetsboliger. Det er bare starten.

5. Hele faste stillinger, kompetente ansatte og bedre fordeling av oppgaver

Helsepersonell er det viktigste vi har for å gi trygge og likeverdige helse- og omsorgstjenester til befolkningen over hele landet. Vi skal gjøre det vi kan for å sikre nok fagfolk med rett kompetanse i helse- og omsorgssektoren. Derfor foreslår regjeringen nå en kompetansepakke på over 80 millioner kroner.

Fordi god omsorg starter med fagfolkene. Fagfolk som har tid. Nå bevilger vi mer penger til konkrete tiltak som gjør at kommunene kan ansette flere i helsetjenesten i hele og faste stillinger i kommunene.

6. Vi må spille på lag med de pårørende

Mange pårørende står i svært krevende situasjoner over tid. For mange kan det gå ut over egen helse og livskvalitet. Det er behov for tydeligere og mer forutsigbar støtte til pårørende som har omfattende omsorgsoppgaver. Helsetjenesten må lytte til og lære av pårørendes erfaringer.

Flere kommuner er i gang med gode tiltak for å styrke samarbeidet med og støtten til pårørende. Gjennom Demensplan 2025 gir vi tilskudd til pårørendetiltak som samtalegrupper og pårørendeskoler. Vi fortsetter å prioritere pårørende fremover.

7. Nei til kommersielle aktører i eldreomsorgen

Fagfolkene vi har, må vi bruke på best mulig måte. For Arbeiderpartiet er ikke kommersialisering løsningen. Det blir ikke flere sykepleiere eller helsefagarbeidere av at flere kommersielle selskaper får drive sykehjem, slik Høyresiden går til valg på. Det vi derimot vet, er at det fører til dårligere lønn og pensjon for de ansatte. Vår løsning er en eldreomsorg der det offentlige har styringen med god hjelp fra ideelle aktører.

Våre syv løfter er oppskriften på en tillitsbasert eldreomsorg som tar imot deg når du trenger det. Det gir trygghet for at fellesskapet stiller opp.

Powered by Labrador CMS