Kommunestyremøte i Rindal:

Jobber med løsning for å bygge på Rindalshuset

Onsdag vedtok kommunestyret i Rindal å utrede muligheter for påbygg av Rindalshuset, for å gi plass til Frivilligsentralen og møteplass for ungdom.

Publisert Sist oppdatert

Kulturleder Morten Møller la fram saka for kommunestyret. Han sa at saka ble fremma nå først og fremst for å få et prinsippvedtak og klare rammer for videre arbeid. Et endelig vedtak i saka vil bli gjort til høsten.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at det skal legges fram kostnadsberegninger på bygningsmessige løsninger for flytting av Frivilligsentralen til Rindalshuset i løpet av første halvår 2021. I tillegg er det vedtatt å opprette et møtested for ungdom i Rindalshuset. Rindal kommune har fått innvilga 400.000 kroner over tre år fra fylkeskommunen til dette prosjektet.

Bestillinga fra arbeidsgruppa til arkitektkontoret var å finne løsninger innenfor de bygningsmessige arealet som er i Rindalshuset pr i dag, og påbyggsløsninger som de så som nødvendig. Etter å ha vært i Rindalshuset på befaring ga arkitektkontoret tilbakemelding om at det ikke er formålstjenlig å komme med et forslag innenfor eksisterende bygg. Det ble derfor skissert en påbyggsløsning, som er med i saksdokumentene på Rindal kommune si hjemmeside.

Arbeidsgruppa har sett på skissene, og konkluderer med at de ønsker en løsning med påbygg.

Skisse fra saksframlegget.

En full utbygging innebærer to påbygg, ett i inngangspartiet og ett over skytebanen. Men det er fullt mulig å få gjennomført nødvendige tilpasninger både for Frivilligsentralen og møtested for ungdom med den billigste løsningen, altså påbygg bare i inngangspartiet. Påbygget i framkant av eksisterende bygg skal romme kundemottak, kontor og vestibyle-/publikumsområde. Dette forutsetter mye sambruk av lokaler. Frivilligsentralen har gitt signal om at de ikke trenger en egen base, men vil i stor grad drive aktiviteter åpent, sammen med andre. Møtested for ungdom innebærer derimot behov for en plass som er litt skjermet fra den øvrige aktiviteten i bygget.

Ungdataundersøkelsen viser at det er stort behov for en uformell møteplass for ungdom i Rindal.

Det er ikke avsatt midler til påbygg av Rindalshuset i kommunens langtidsbudsjett.

Kommunedirektørens innstilling er å gå videre med den billigste løsningen, med bare ett påbygg. Dette vil gi en bedre løsning for publikumsmottak/kundemottak enn det som er i dag, og det vil frigi areal i dagens vestibyleområde til møtested for ungdom.

Det har så langt ikke vært mulig å få et klart svar på hvor mye det er mulig å få i støtte fra spillemidler til dette prosjektet.

Bettina Røen Helgetun (Sp) sa at Senterpartiet ikke vil legge fra seg alternativet med to påbygg enda. De vil gjerne se mer på om det er mulig å finansiere to påbygg, og hvordan lånebelastninga for de ulike alternativene vil slå ut på finansielle måltall. De vil også få avklart hvor mye støtte det er mulig å få i form av spillemidler. Senterpartiet er villig til å bruke mer penger for å få et enda bedre bygg med flere aktiviteter for alle aldersgrupper og lenger åpningstid. Hun la fram et tilleggsforslag i tre punkter:

1. Påbygg mot øst tas med videre inn i forprosjektet.
2. Finansielle måltall må synliggjøres med gjennomgang av alternativene for påbygg.
3. Avklaring rundt spillemidler må gjøres tidlig i forprosjektet.

Kulturlederen presiserte at 400.000 kronene fra fylkeskommunen ikke kan brukes til kostnader på bygg. Disse midlene går til arkitekttegninger, prosjektering, lønn, utstyr og inventar. Det er blant annet et krav fra fylkesmannen at 150.000 av dette går til samarbeidet med NTNU, til for- og etterundersøkelse.

Kommunedirektør Mons Otnes minnet om at utredning av to alternativer også koster penger. Det er ingen tvil om at kommunens økonomi er krevende, og vil bli det framover også.

Kjetil Løften (Sp) påpekte at Rindalshuset har vært lite påkostet i årenes løp, i forhold til hvor mye det har vært brukt, og behovet for et møtested for ungdom er ganske prekært. Å vurdere økonomi opp mot effekten av å ikke tilrettelegge kan også være skummelt, sa han.

Folkehelsekoordinator Elen Sandvik påpekte at man i de fleste sammenhenger ønsker samlokalisering, men at ungdommene også ønsker å være litt for seg sjøl. Det er viktig å se på om flere aktiviteter "krasjer", og sørge for at det blir nok lokaler til alle aktiviteter. Det er viktig at ungdommen føler at de har plass i bygget.

Økonomisjef Henning Andersen understreket at barn og unge er den viktigste ressursen vi har. Det er framtida. Men hovedutfordringa for Rindal kommune nå er at netto driftsresultat er negativt inn i planperioden. Dette gjør at et hvert lån som kommunen tar opp får en direkte påvirkning på tjenestetilbudet, det fører altså til redusert tjenestetilbud. Grovt regnet tilsvarer en million i lån 100.000 kroner på driftsbudsjettet. Han minnet om at det i tillegg til bygging av helsehus har meldt seg betydelig vedlikeholdsbehov på flere kommunale bygg framover.

Både Høyre og Arbeiderpartiet støttet Senterpartiets forslag.

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Senterpartiet ble også enstemmig vedtatt.

Se behandlingen av saken på Kommune-TV på Rindal kommune sin hjemmeside.

Powered by Labrador CMS