Gaupejakta starter 1. februar
Gaupejakta starter 1. februar

Gaupejakta starter 1. februar

Publisert

Gaupejakta starter 1. februar og varer til 31. mars eller til kvoten er fylt. Rovviltnemnda har vedtatt en kvote på 30 gauper (hvorav maksimalt 10 voksne hunndyr) og fordelt startkvoter på nærmere bestemte områder i Trøndelag og Møre og Romsdal. I tillegg er det for noen områder vedtatt kvotefri jakt på gaupe.

Informasjon om kvoten finner du på telefon; 73 19 92 27 og/eller i kart (https://kart.gislink.no/gaupe).

Rovviltnemnda fattet 29. oktober 2020 vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6, for vinteren 2021. Klima- og miljødepartementet har klagebehandlet saken og har i avgjørelsen datert 28. januar 2021 opprettholdt nemndas vedtak.

Statsforvalteren i Trøndelag og Møre og Romsdal har publisert følgende informasjon på sine nettsider:

Trøndelag:

Kvotefri jakt

I Trøndelag er det i år åpnet for kvotefri jakt på gaupe innenfor kommunene Oppdal og Røros. Øvrige deler av fylket er omfattet av kvotejakt på gaupe.

Kvotejakt

For områdene som er omfattet av kvotejakt er det vedtatt en totalkvote på 30 gauper hvorav maksimalt 10 voksne hunndyr (1 år eller eldre).

Startkvoten er satt til 26 dyr hvorav 8 voksne hunndyr og fordelt slik:

Forvaltningsområde i Trøndelag: 8 gauper (hvorav maks 3 voksne hunndyr)

 • Delområde A: Halsa, Orkland, Rindal, fastlandsdelen av Hitra: 4 gauper (se kart)
 • Delområde B: De deler av forvaltningsområdet som er fra Steinkjer og nordover: 3 gauper
 • Delområde C: Øvrige deler av forvaltningsområdet sør for Steinkjer: ingen jakt*

Delområdene slås sammen 1. mars.

Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene omfattet av kvotefri jakt: 14 gauper

 • Delområde A: Indre Namdal: 9 gauper
 • Delområde B: Fosen (inkludert gamle Verran kommune): 3 gauper
 • Delområde C: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet: 2 gauper

Delområdene slås sammen 1. mars.

Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 4 gauper (hvorav maks 2 voksen hunndyr)

 • Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: 1 gaupe
 • Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 3 gaupe

Delområdene slås sammen den 1. mars 2021.

*Angående kvotejakt i Trøndelag delområde C (øvrige deler av forvaltningsområdet sør for Steinkjer): Det ble tildelt en gaupe til dette området (i nemndas vedtak av 29.10.20). Den 09.11.20 ble det påkjørt en voksen hunngaupe i Midtre-Gauldal, denne belastes kvoten jf. rovviltforskriftens § 7.

Nærmere informasjon til jegerne

 • Alle som deltar i kvotejakta på gaupe plikter å gjøre seg kjent med hvilket delområde deres jaktterreng er en del av.
 • Alle jegere er pliktig å holde seg løpende oppdatert på om det er gjenværende kvote for området under jakten.
 • Oppdatert informasjon om gjenværende kvote for gaupe i Trøndelag vil fra jaktstart fås på telefon: 73 19 92 27 og https://kart.gislink.no/gaupe.
 • Det er ikke tillatt å benytte motorisert kjøretøy under kvotejakt på gaupe.
 • Alle skudd som løsnes mot gaupe skal meldes snarest, også bomskudd.
 • Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Statsforvalteren i Trøndelag på telefon; 930 60 221.
 • Statsforvalteren ber om at alle jaktlag har minst en jeger som befinner seg innenfor telefondekning for så raskt som mulig kunne melde fra om felte dyr, og eventuelt bomskudd/påskutte dyr.

Statsforvalteren vil be om følgende data ved melding om felling av gaupe;

- Navn og telefonnummer til jegeren som har felt dyret

- UTM for skuddsted

- Art, kjønn og alder på det felte dyret

Felt gaupe skal fremvises for Statens naturoppsyn (SNO) for kontroll, merking og prøvetaking. Statsforvalteren vil videreformidle de over nevnte data til SNO, som i neste omgang tar kontakt med skytter for nærmere avtale om kontrollen.

Gaupe er kategorisert som storvilt og aldersgrensen for å drive jakt på gaupe er 18 år. Av våpen er det er tillatt å bruke hagle eller rifle. For jakt med rifle kreves det at jegeren har bestått skyteprøve for jaktåret 2019/2020. Jegeravgift må være betalt for inneværende jaktår. Statsforvalteren minner om at kvotejakt på gaupe krever grunneiers tillatelse.

Jakten avsluttes når kvoten for området er fylt, eller seinest 31. mars 2021, som er jakttidsrammen for gaupe.

Reservekvote

Av totalkvoten settes det av 4 gauper, hvorav 2 voksne hunndyr som reservekvote. Det skal ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier det, og det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein og påviste familiegrupper av gaupe ved eventuell tildeling. Reservekvoten kan tildeles til områder som har fylt startkvoten og/eller til områder som ikke har hatt startkvote. Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk av reservekvoten månedsskiftet februar/mars 2021.

Meld fra om observasjoner av familiegrupper

For at vi skal ha best mulig oversikt over gaupebestanden i fylket er det viktig at familiegrupper blir registrert. Statsforvalteren vil derfor oppfordre alle til å melde fra om synsobservasjoner eller sporobservasjoner av flere gauper i lag i perioden frem til 1. mars. Meldinger om observasjoner sendes til nærmeste SNO-rovviltkontakt, eller via www.skandobs.no.

For mer informasjon om bakgrunnen for at det er åpnet for kvotejakt viser vi til rovviltnemnda sitt vedtak og KLD sin avgjørelse av klagen på vedtaket, som er vedlagt.

Møre og Romsdal:

Det kan fellast inntil fire gauper i forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal når jakta startar 1. februar. I resten av fylket er det kvotefri jakt.

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge vedtok i møte 30. oktober 2020 følgjande gaupekvote i Møre og Romsdal:

"Startkvoten fordeles til avgrensete kvotejaktsområder som følger:

Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 4 gauper (hvorav maks 2 voksen hunn)

 • Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: 1
 • Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 3
 • Delområdene slås sammen 1. mars 2021."

I resten av fylket har rovviltnemnda opna for kvotefri jakt.

Vedtaket vart påklaga av Rovviltets Røst , Fosen Naturvernforening og NOAH. I klageavgjerda 28. januar 2021 opprettheld Klima- og miljødepartementet (KLD) rovviltnemnda sitt vedtak. Vedtak og klageavgjerd finn du i menyen til høgre.

Kvotejakt på gaupe

Gaupe er den einaste av rovviltartane det er opna for kvotejakt på. Kvotejakta er ordinær jakt etter viltlova § 9, og er omfatta av dei samme reglane som anna jakt. Jakttida på gaupe er frå og med 1. februar til og med 31. mars. Aldersgrensa er 18 år.

Gaupe er definert som storvilt, og det må avleggast skyteprøve for storviltjegarar om du skal jakte gaupe med rifle. Det er også tillate å jakte gaupe med hagle. Det er ikkje krav om å registrere seg som lisensjegar for å delta i den ordinære gaupejakta.

Den som jaktar gaupe må ha løyve frå grunneigar. Dette omfattar også forbod mot å jage eller lokke vilt bort frå andre sine jaktområde. For jakt på statsgrunn må ein ha gyldig jaktkort for enten småviltjakt eller storviltjakt. Bruk av gaupebås skal godkjennast av Statsforvaltaren.

Powered by Labrador CMS