LESERINNLEGG:

Ole Joar Bruset, Surnadal Høyre

Skulle vi ikke forberede oss til eldrebølgen?

I Surnadal kommune har vi bred enighet i at investeringer i eldreomsorg er viktig. Derfor har alle tatt godt imot ordningen fra husbanken som spleiser på nødvendige investeringene. Nå ønsker Støre og Vedum å ta bort denne muligheten. Dette vil koste Surnadal kommune 20 millioner ekstra om vi skal gå videre med planene om 15 nye omsorgsboliger. Dette vil også ha store økonomiske konsekvenser for videre investeringer i helsehus.

Tilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger er god politikk for de utfordringene kommune-Norge står overfor. Kommunene trenger insentiver og hjelp fra staten for å få fart på nødvendige investeringer i møte med den demografiske utviklingen. Det var Jens Stoltenberg i sin tid som Statsminister som frontet denne ordningen i forbindelse med valgløftet om 12.000 nye sykehjemsplasser. Tilskuddene skulle få fart på utbyggingen og hjelpe oss i prioriteringene.

For en kommune som Surnadal har omsorgsboliger vært et politisk kinderegg.

Vi ønsker en politikk som gjør det mulig å planlegge for egen alderdom. Moatunet og den planlagte omsorgsboligen ligger sentrumsnært, nabo med legekontoret, er tilrettelagt for eldre og kan gi spart reisetid for hjemmehjelp. Kanskje stoppeklokka kan legges bort noen minutter. Det gir en mulighet for eldre som i dag sitter med lite egnede hus og ønsker seg et sosialt bofellesskap, til å ta grep for å kunne klare seg selv lenger. De har muligheten til å gå på butikken eller ta en kaffe uten å være avhengig av skyss. De kan sammen med flere gå en tur på de nye turstiene som nå planlegges i området og langs elva. Kanskje gir det bedre helse også. For mange vil omsorgsboliger gi en bedre alderdom.

Omsorgsboliger og leiligheter på Skei er også god boligpolitikk. I et brennhett boligmarked og mangel på både tomter og boliger, vil leiligheter på Skei frigjøre eldre eneboliger for ungdom i etableringsfasen. Dessverre er det sånn at mange boliger forringes i tilfeller der eldre har boliger som er for omfattende og uhåndterbar. Det at disse får muligheten til å flytte til en omsorgsbolig eller leilighet, åpner opp for at ungdom kommer inn på boligmarkedet, pusser opp og vi forhindrer at boligmassen i bygda forringes. Ikke alle har råd eller kan ta risikoen ved å bygge nytt, og det blir mindre behov for å bygge ut nye dyre boligfelt. Det gir et mer dynamisk boligmarked hvor vi har flere egnede boliger for innbyggere i alle aldre og etter behov.

Det som har gjort dette mulig og skapt bred politisk enighet i lokalpolitikken er de gode tilskuddsordningene hvor Husbanken dekker 45% av investeringen. I 2023 dekker de ingen ting. Ingen ting! Vanligvis må vi politikere veie investeringer opp mot hverandre, og ofte må nødvendige investeringer velges bort. Men i dette tilfellet har god planlegging, tilskudd og leieinntekter gjort at tilbudet har vært selvfinansierende. Når tilskuddet fjernes, må vi igjen veier dette opp mot alle andre investeringer kommunen må gjøre. Enten må vi bruke 20 millioner mindre på noe annet, eller så må vi vente til vi igjen får politikere som kan vekke liv i tilskuddet.

Da Stoltenberg lovet 12.000 «nye» sykehjemsplasser, ble det etter litt debatt klart at han ikke mente «flere» da tallknuserne ikke kunne se forventet utvikling. Det kunne like gjerne være at gamle ble erstattet med nye, uten at det ble flere. Mange følte seg lurt. Nå har dagens regjering lenge varslet stramme budsjett som en konsekvens av eldrebølgen. Når de til slutt legger fram budsjettet, så tar de bort støtten til helt nødvendige investeringer for å møte denne bølgen. Igjen føler mange seg lurt. Særlige når dette kommer uten signaler og vi har kommuner som langsiktig og grundig har jobbet med planlegging ut fra at vi har tilskuddene å støtte oss på. Mange må nå gjøre om på nødvendige og godt utarbeidede planer.

Selv om Helse- og omsorgsminister Kjerkol (AP) senest i juni, på Storbykonferansen for eldreråd, uttalte at «Vi skal også sørge for investeringstilskudd til kommunene så de kan etablere tilstrekkelig med sykehjemsplasser, trygghetsboliger og heldøgns omsorgsplasser til innbyggerne sine», så sier hun nå til Kommunal Rapport at «Hovedregelen er at kommunale oppgaver skal finansieres gjennom de frie inntektene», som begrunnelse for at tilskuddene stoppes. Det er ingen økning i frie inntekter som veier opp for dette.

Håpet er at opposisjonspartiene og lokalpolitikere fra regjeringspartiene sier klart ifra at dette er dårlig politikk. For det er det! Dårlig politikk! I budsjettforslaget fra regjeringen er det mange prioriteringer som haster langt mindre enn eldreomsorg. Skipstunnel, flytting av flyplassen i Bodø og elektrifisering av sokkelen kan legges i en skuff. I årene som kommer må eldreomsorgen tas på alvor, og da trenger kommunene forutsigbare rammer og økonomiske insentiver.

Ole Joar Bruset

Surnadal Høyre

Powered by Labrador CMS