Surnadal kommunehus
Surnadal kommunehus

– Det ser ikke mørkt ut for kommune­økonomien

Publisert Sist oppdatert

Under møtet i formannskapet i Surnadal kommune onsdag ble det gjort en skikkelig økonomisk gjennomgang. Formannskapet godkjente enstemmig både årsmelding og årsregnskap for 2021, og så på kvartalsrapport for første kvartal i 2022. I tillegg orienterte kommunedirektør Knut Haugen og økonomisjef Martha Torvik litt om økonomisk styring i kommunen, ikke minst med tanke på de tapte inntektene i forbindelse med salget av konsesjonskraft. Haugen ser likevel ikke mørkt på utsiktene fremover.

Økonomisjef Torvik presenterte årsmelding og årsregnskap for 2021, og hun kunne rapportere om et netto driftsresultat på 14 millioner for 2021 i Surnadal. Av dette overskuddet er det for 2022 budsjettert med at 12 millioner skal overføres til kommunens disposisjonsfond, eller bufferkonto for enkelhets skyld.

– Et OK pluss år
For 2021 ble det et inntektstap mot budsjett på 5 millioner på det etter hvert mye omtalte salget av konsesjonskraft. Det ble også et merforbruk på de kommunale enhetene på 17 millioner. Det er i hovedsak disse to punktene kommunen vil følge opp tett i tiden fremover. Likevel endte både driftsresultat og disposisjonsfondet over budsjett for 2021, mens gjeldsgraden ligger under budsjett.

Det var tre kommunale enheter uten merforbruk i 2021: Bøfjord og Bæverfjord oppvekstsenter, Areal- og naturforvaltning, og Indre Nordmøre barnevernstjeneste. Mangelen på merforbruk er imidlertid ikke nødvendigvis positivt.
– Konsekvensen av manglende merforbruk kan like gjerne ha ført til manglende og/eller dårligere tilbud for de enhetene det gjelder. Særlig for barnevernstjenesten vil det være det motsatte av positivt, sa Torvik.

– Vi har grunn til å være fornøyde med 2021 fra et økonomisk perspektiv, sa kommunedirektør Haugen. Driftsresultatet er OK til OK pluss. Vi har fått til overskudd to år på rad på tross av krevende tider. Jeg tipper at halvparten av merforbruket handler om uforutsigbare forhold, først og fremst kanskje korona-relatert. Men vi har fortsatt en utfordring med å tilpasse oss fremtidige rammevilkår.

Et krevende første kvartal
I første kvartalsrapport for 2022 kunne Torvik vise til en rekke krevende hendelser som har ført til budsjettregulering for året:

- Gyda og skiftende vintervær

- Oppblomstring av korona og høyt sykefravær

- Ny avtale for kompensasjonsmerarbeid i forbindelse med korona

- Krig i Ukraina – forberede mottak av flere flyktninger

- Renteøkning og usikre fremtidsutsikter

- Lav arbeidsledighet, utfordring med rekruttering

- Endret marked for konsesjonskraft

Som et resultat av disse faktorene, foreslår administrasjonen budsjettreguleringer av sentrale inntekter og utgifter. Lavere skatteinngang (2,45 millioner) og tapet av konsesjonskraften (7,5 millioner) fører til et inntektstap på nærmere 10 millioner kroner. Dette foreslås dekket inn av høyere rammeoverføringer (3,3 millioner), merinntekt på eiendomsskatt energi (1 million) og bruk av nevnte disposisjonsfond (5,7 millioner).

– Det må nevnes at store deler av merforbruket så langt i 2022 er koronarelatert, og det er ikke urimelig å anta at det kommer rammetilskudd for å dekke inn dette, sa Torvik. Vi har regulert ned budsjettert salg av konsesjonskraft til 0 kroner, og så vil tiden vise om vi taper enda mer eller om vi tjener litt til slutt. Selv om vi har tapt penger første kvartal, er det ikke automatikk i at det blir slik resten av året.

Hun presiserte samtidig at bruken av disposisjonsfondet for å dekke inn krafttapet i utgangspunktet ikke må sees i sammenheng med de 12 millionene som skal overføres dit fra overskuddet for 2021, men at summen på ca. 5,7 millioner tas fra eksisterende midler. Det vil for eksemplets skyld si at hvis det ikke trengs mer penger fra fondet vil netto innskudd på kommunens bufferkonto bli på over 6 millioner kroner i 2022.

– Vi gambler likevel ikke på at det kommer økt rammetilskudd fra staten, sa Knut Haugen. Vi vil konsekvent styre etter tall og prognoser fra KS.

– En kreativ økonom
Ordfører Margrethe Svinvik benyttet anledningen til å skryte av de ansatte i administrasjonen for en vel utført jobb i et krevende 2021. Økonomisjef Torvik sa på sin side at hun ikke ville trekke frem enkeltpersoner, men ble selv trukket fram som mottaker av skryt fra kommunedirektør Haugen.

Kommunedirektør, Ordfører og Økonomisjef i en for anledningen forferdelig lyssatt Svorka-sal
Kommunedirektør, Ordfører og Økonomisjef i en for anledningen forferdelig lyssatt Svorka-sal

– Jeg ønsker å trekke frem Martha. Hun starter i ny jobb 1. juni, men jeg håper hun angrer nesten umiddelbart slik at hun er tilbake hos oss i oktober, sa han med glimt i øyet.

– Martha har gjort en fantastisk jobb, både med økonomistyring, men også med utvikling. Hun er noe så sjeldent som en kreativ økonom, sa Haugen som ikke kunne utelukke at det vil bli en søknadsprosess på stillingen som økonomisjef i kommunen etter hvert. Torvik får i utgangspunktet permisjon fra sin stilling i kommunen

Tar den økonomiske situasjonen på alvor
– Jeg vil presisere at det ikke ser mørkt ut for kommuneøkonomien, og at kommunedirektøren ikke tar det hele med ro, slik et tidligere presseoppslag kunne gi inntrykk av, sa kommunedirektør Haugen.

– Det har vært et utfordrende første kvartal, og vi ser et behov for et budsjettmøte allerede i mai, sa han og understreket at både administrasjon og politikere tar oppgaven med økonomisk styring på alvor.

Det er i den sammenheng bestemt at neste møte i formannskapet blir et økonomiseminar, der formannskapet vil se nøye over kommuneøkonomien.

Powered by Labrador CMS