Pressemelding

Styrelederne Inger Grete Lundemo og Runar Wiik, administrerende bankdirektør Odd Einar Folland administrerende banksjef Allan Troelsen.
Styrelederne Inger Grete Lundemo og Runar Wiik, administrerende bankdirektør Odd Einar Folland administrerende banksjef Allan Troelsen.

Styrene i SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank har vedtatt avtale om sammenslåing

Det er to tradisjonsrike og sterke lokalbanker som vil gå sammen for å skape en enda mer attraktiv og sterkere lokal sparebank. Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest vil bygge en ny bank som skal være en kraftig motor for hele regionen, med samme nærhet til - og kunnskap om - kundene.

Publisert Sist oppdatert

Den nye banken skal få navnet SpareBank 1 Nordmøre og betjene et marked som strekker seg tvers gjennom Møre og Romsdal og til Trøndelag, med kontor i alle de tre Mørebyene, Trondheim og åtte andre steder fra ytre til indre Nordmøre. SpareBank 1 Nordmøre skal ha hovedbaser i Surnadal og Kristiansund. Historien om de to bankene til nå, er fortellingene om sterkt forankrede, lokale suksesshistorier som har bygd verdier for samfunnet gjennom tre århundrer.

Historien fortsetter nå med et nytt kapittel i fortellingen. Sjef for SpareBank 1 Nordmøre blir Allan Troelsen, adm. banksjef i Surnadal Sparebank:

– Hovedmålet med sammenslåingen, utover å skape en bedre bank for kundene våre, er å sikre og utvikle attraktive lokale arbeidsplasser, skape større konkurransekraft og bidra til økt utvikling av næringslivet. Vi skal skape økt lønnsomhet og avkastning for eierne og større evne til å bidra til lokalsamfunnenes utvikling. Dette vil gi oss enda bedre forutsetninger for å møte fremtidens utfordringer og muligheter. Med 12 kontorer opprettholder vi begge bankenes tradisjon for å være tett på kundene våre og ha korte beslutningsveier. Våre ansatte kjenner kundene, bedriftene og samfunnet de jobber med. Tilgjengelighet, lokal tilstedeværelse og personlig rådgivning skal fortsatt være et tydelig varemerke og et konkurransefortrinn, sier Allan Troelsen.

Odd Einar Folland, vil fortsette i sin rolle som administrerende direktør i SpareBank 1 Nordvest inntil gjennomføring av sammenslåingen. Det vil bli inngått en egen avtale som beskriver Follands rolle etter sammenslåingen.

Folland forteller at det er to banker med lik historie, likt verdigrunnlag og like kulturer som nå går sammen om den nye SpareBank 1 Nordmøre: - «Vi skaper med stolthet en ny bank som tar med seg det beste fra begge bankene. Vi går inn i neste fase i prosessen med stor respekt for hverandre og med en god balanse på områder som er viktige for begge bankene, de ansatte, eierne og lokalsamfunnene de springer ut av», uttaler Folland.

– Sammen vil vi bli enda sterkere og skape helt nye muligheter. En mer attraktiv og sterk samarbeidspartner, en motor i regionen som vil gi ny kraft til å utvikle både samfunn og næringsliv. SpareBank 1 Nordmøre vil ha aktivitet i alle kommuner på Nordmøre, og det vil forsterke samspillet mellom indre og ytre. I tillegg vil banken styrke samhandlingen i hele regionen der vi har aktivitet. Det vil være bra for kunder, ansatte, eierne og hele samfunnet vårt, forteller Folland.

Troelsen og Folland forteller at arbeidet med sammenslåingen går meget godt og i henhold til plan. Videre sier de at SpareBank 1 Nordmøre skal være absolutt best på personlig kunderådgivning - og samtidig gi kundene de beste teknologiske, digitale løsningene. - Vi skal vi utvikle enda flere og bedre tilbud til bankens kunder.

Bankene som nå slår seg sammen, er meget godt fornøyd med sine respektive allianser. Basert på vurderinger knyttet til den sammenslåtte bankens mål, inkludert omfanget av antallet berørte kunder, medarbeidere og forretningsområder, har partene vurdert at den sammenslåtte banken er best tjent med å være tilknyttet SpareBank 1-alliansen.

Stiftelser skal gi penger til allmennyttige formål i lokalsamfunnet

I forbindelse med sammenslåingen skal det opprettes to stiftelser som skal være eiere i den nye banken. I Kristiansund opprettes Sparebankstiftelsen Nordvest og i Surnadal opprettes Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank. Disse stiftelsene skal bruke av bankens overskudd og gi gaver til gode, allmennyttige formål i regionen.

– Slik vil den kapitalen som er bygd opp lokalt, bli bevart lokalt. Gjennom å støtte gode formål i regionen, vil vi bidra til å styrke den ytterligere og gjøre den enda mer attraktiv. Dette kommer i tillegg til det bidraget den nye banken SpareBank1 Nordmøre vil bidra med av sponsoravtaler, arrangement og engasjement i hele regionen, forteller Allan Troelsen.

Styrene i bankene er enige om et bytteforhold på 67,29 % til SpareBank 1 Nordvest og 32,71 % til Surnadal Sparebank. Dette ut fra verdijustert egenkapital og normalisert resultat i de to bankene.

Som en følge av bytteforholdet vil det i forbindelse med sammenslåingen bli gitt et vederlag til egenkapitalbeviseiere i Surnadal Sparebank på 1.991.101 egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken. I Surnadal Sparebank er det i dag utstedt 2.015.345 egenkapitalbevis, noe som innebærer at ett egenkapitalbevis i Surnadal Sparebank byttes med ca. 0,99 egenkapitalbevis i den nye banken. Egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Nordvest vil beholde sine 2.243.478 egenkapitalbevis, i og med at banken er juridisk overtagende bank.

Videre vil det bli utstedt 1.409.099 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank og 3.418.159 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Nordvest. Dette utgjør henholdsvis 15,5 % og 37,7 % av den sammenslåtte bankens utstedte egenkapitalbevis.

Det er beregnet at de to stiftelsene og egenkapitalbeviseierne til sammen vil eie omkring. 40 % av bankens egenkapital ved sammenslåing.

Styrene i de to bankene vil nå fremme forslag overfor sine respektive generalforsamlinger om sammenslåing av de to bankene. Det tas sikte på å avholde møte i generalforsamlingene den 24. november 2020. Gjennomføring av sammenslåingen er blant annet betinget av at generalforsamlingene i bankene treffer nødvendige vedtak, samt at Finanstilsynet gir nødvendig tillatelse til gjennomføring og ikke stiller vilkår som vesentlig endrer forutsetningene som bankene har lagt til grunn for avtalen.

Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen omkring 1. mai 2021.

SpareBank 1 Nordmøre vil få over 30 milliarder kroner i forretningskapital, om lag 200 ansatte i konsernet og tilstedeværelse på 12 kontorer:

Hovedbaser:
Surnadal
Kristiansund

Kontorer:
Averøy
Eide
Gjemnes
Heim
Molde
Smøla
Tingvoll
Trondheim
Aure
Ålesund