LESERINNLEGG:

Anne-Lise Forsberg, Helene Marie Nergård, Oddvin Meland, Magne Løset, Jostein Grytbakk, styret i rindal pensjonistlag
Anne-Lise Forsberg, Helene Marie Nergård, Oddvin Meland, Magne Løset, Jostein Grytbakk, styret i rindal pensjonistlag

Innspill fra Rindal pensjonistlag til politikere og administrasjon i kommunen

Innsparingstiltak for helse og omsorg i Rindal kommune

Formannskapet i Rindal har behandlet sak om Merforbruk Helse og omsorg 2021 og konsekvenser for 2022 med nødvendige avklaringer, sak 15/22 den 16.02. 2022. Bakgrunnen er at Helse og omsorg rapporterte i desember 2021 om et merforbruk på 8,5 millioner. Avviket skyltes økte kostnader lønn på grunn av overbelegg ved korttidsavdelingen, koronaepidemien og ny dataavtale. En prosjektgruppe med bred involvering av politikere ble nedsatt. Gruppa har lagt fram sin vurdering av innsparinger for formannskapet. Innsparingsforslagene er mange og svært omfattende. Rindal pensjonistlag har synspunkt på områder som direkte rammer tilbudet til eldre innbyggere med behov for hjelp.

Dagtilbudene: Her tilbyr kommunen avlastning tre dager i uken for demente Dette tiltaket er lovpålagt og kan ikke fjernes. Forslaget er å redusere til to dager i uken. Dagtilbudet for hjemmeboende tas bort. I dag er tilbudet på seks timer to dager i uken.

Reduksjon av institusjonsplasser: Det planlagte tallet på institusjonsplasser er 27, fire i institusjon, sju i skjermet avdeling, åtte i korttid og åtte i heldøgns omsorg (HDO). Videre reduksjon av institusjonsplasser må vurderes. Mulighet for oppstart av HDO-plasser i eksisterende bygg skal utredes.

Ambulerende vaktmester: Denne har ansvar for mellom annet hjelpemidler, trygghetsalarmer, driftsteknikker og velferdsteknologi. Denne fjernes for den er ikke lovpålagt.

Nytt bygg helsehus: Videre arbeid med nytt bygg helsehus utsettes.

Rindal pensjonistlag mener:

Politikken i dag er at alle eldre skal bo heime så lenge som mulig. Og ingen av oss som er eldre, ønsker å komme på tiltak eller i institusjon. Det er bare når helsa svikter at vi har behov for hjelp. Derfor må dagtilbudene ikke reduseres. Her er det lite penger å spare. Og for dem det gjelder og pårørende til hjelpetrengende, er tilbudene svært viktige. Dersom slike forebyggende tiltak fjernes, kan det føre til større press på institusjonen og plassene der. Da kan den som tar mye arbeid heime, også bli pleietrengende. Også vaktmestertjenesten mener vi er viktig for at eldre kan bo heime lenger.

Tallet på institusjonsplasser er allerede redusert til 27. Med ytterligere reduksjon tror vi tilbudet blir aldeles utilstrekkelig. Saksbehandleren skriver da også at Konsekvensen for innbyggerne i Rindal ved dette grepet er at de som har behov for institusjonsplass må vente lenger på å få tildelt plass. Dette vil være en økt belastning for pårørende. Presset og overforbruket på korttidsavdelingen i 2021 viser at det allerede er for få plasser i institusjon.

Når det gjelder nytt bygg helsehus, har vi i Rindal pensjonistlag etter hvert gitt opp håpet om nybygg. Vi konstaterer at vi i november i alle år fra og med 2016 har gitt uttale, først om planer og siden om dette bygget som ikke ser ut til å bli realisert.

Vi ser av Kostratallene at Rindal kommune allerede ligger høyt i kostnader til helse og omsorg i forhold til sammenlignbare kommuner. Derfor må kanskje organisering av tjenestene, sykefraværet og andre områder, hele kommunen, under lupen. Kommunen må bare ta inn over seg at vi er mange eldre i kommunen. Det vil koste mye penger i årene framover å opprettholde en god eldreomsorg.

Rindal, 28.02.2022
Fra Styret i Rindal pensjonistlag

Powered by Labrador CMS