Formannskapet i Surnadal kommune

Formannskapet tilråder undersjøisk tunnel – ekstraordinært kommunestyremøte senere i dag

Publisert Sist oppdatert

I lys av at fylkeskommunedirektøren har levert sin innstilling til fylkeskommunen om å gå for undersjøisk tunnel i Todalsfjordprosjektet har den politiske temperaturen i de aktuelle kommunene blitt skrudd opp. Surnadal kommune skal komme med en uttalelse til fylkeskommunen før behandlingen der i juni.

Nest siste dag i mai er det kalt inn til ekstraordinært kommunestyremøte, rett etter formannskapsmøtet. Formannskapets innstilling til kommunestyret ble til slutt avgjort med setteordførerens dobbeltstemme.

Innstillingen fra fylket er altså å gå for undersjøisk tunnel som konsept for ferjefri kryssing av Todalsfjorden. Denne løsningen er i praksis satt opp mot den såkalte «KDP-løsningen», som er vedtakene av kommunedelplan (KDP) Sunndal og Surnadal kommune gjorde i 2020.

Undersjøisk tunnel vil føre veien fra Ålvundfjorden, under fjellet og deretter under fjorden og inn på Åsbøen. KDP-løsningen har altså tunnel fra Lykkja til Rakaneset og hengebro over til Svinvika og vei om Nordvik. Dette, sammen med flytebru på det eksisterende ferjestrekket Kvanne-Rykkjem – et alternativ som ifølge fylkeskommunen ikke er tilstrekkelig utredet – er derfor de to sannsynlige utfallene i saksbehandlingen av kryssingen av Todalsfjorden.

Et splittet formannskap

I formannskapet i Surnadal var det denne tirsdagen en splitt langs midten. Kommunedirektør Haugen leverte saken til formannskapet uten tilråding, så intensjonen i behandlingen var å levere formannskapets tilråding til kommunestyret. Og det var politisk tilhørighet som delte formannskapet.

Senterpartiet med sine tre representanter stilte seg bak innstillingen fra fylkeskommunedirektøren.

– Undersjøisk tunnel er den løsningen som gir minst naturinngrep og som påvirker vanlig folk i minst grad. Vi må stole på den faglige innstillingen, og dette fremstår som det mest realistiske forslaget, og også det forslaget jeg tror er det vi får til raskest mulig, sa en for anledningen setteordfører Hugo Pedersen. Margrethe Svinvik er for lengst erklært inhabil i denne saken.

Pedersen leverte deretter innstilling til votering, om at kommunestyret til slutt stiller seg bak tunnel-alternativet.

På den andre siden av «fjorden» befinner Arbeiderpartiet og Høyre seg. Jorid Aarvåg (Ap) leverte på vegne av partiene forslag til innstilling: KDP-løsningen. Samtidig ble det i forslaget presisert at kommunens hovedmål er «snarlig realisering» av prosjektet, og at valg av konsept derfor ikke må «forsinke ferdigstilling av prosjektet».

Det ble, som forventet, diskusjon.

– Argumentene tilsier at tunnel er best

– Dette er en av de vanskeligste sakene i mine 20 år i politikken i Surnadal. Men økonomi har mye å si for realiseringen av prosjektet, og tunnel-alternativet er en halv milliard billigere enn det som har vært på bordet tidligere.

– Fagfolk sier at tunnelen er det klart billigste alternativet, og selv om vedlikeholdskostnadene er høyere så er ikke det noe fylket trenger å ta hensyn til, for det er forskjellige takster fra Staten om hva vedlikehold skal koste. Surnadal kommune skal ikke ta hensyn til Statens finanser.

– Vi sitter igjen med to alternativer, og med Svinvik-alternativet mister vi for mye dyrkamark. Miljømessig er tunnelen den beste løsningen. Og så er det et spørsmål om hvem som betaler for de ekstra 500 millionene Svinvik-alternativet vil koste. Det blir bompenger. Er brukerne villige til å betale for et dyrere alternativ? Vil fylkeskommunen bruke så mye mer når de har et billigere alternativ?

– Argumentene tilsier at tunnel er best. Og selv om jeg ikke kan vite, så er jeg ganske sikker på at fremdrifta får seg en dytt med denne løsningen. Og med et mulig unntak av et lite område på Ålvundfossen blir ingen direkte berørt.

– Jeg går for tunnel, jeg er ikke bekymret for sikkerheten. Alle vurderinger er gjort, det er bare å lese rapporten. All risiko er godt innenfor tillatte rammer, og mye bedre enn andre strekninger vi ferdes langs daglig. Det sa Bernt Venås (Sp) i sitt innlegg.

– 17 millioner i året

Ole Joar Bruset (H), for anledningen vara for Tor Rune Halset, tok ordet etter Venås.

– Statens vegvesen tilrådet broalternativet i 2015. Når investering og drift/vedlikehold skal summeres opp så går kostnadene opp i opp. Tunnel-alternativet koster 17 millioner mer i året i drift og vedlikehold. Og differansen vil bare øke den dagen nedbetalingen av veien er ferdig.

– Verdianalysen har ikke konkludert med noe, det er det fylkeskommunedirektøren som har gjort. Og Nordvik kan rammes av begge alternativer, sa Bruset.

Tove Mogstad (Sp), vara for den inhabile ordføreren, var neste taler.

– Jeg har stemt for Svinvik-alternativet tidligere fordi det var det alternativet vi hadde, og som Sunndal og Tingvoll kunne være med på. Men jeg liker ikke forslaget, verken for Svinvika eller Nordvik. Så jeg er glad for å se at sunndalsordføreren vil at Sunndal skal følge Surnadal i denne saken. Det viser at det er en viktig sak for alle rundt oss og som trafikkerer fjorden.

– Jeg er derfor svært glad for innstillingen fra fylkeskommunedirektøren. Det er ikke vingling, men en økonomisk god løsning. Og så får begge kommunene tunnelmasser. Transportnæringen ønsker en løsning, hvilken løsning det blir er ikke så viktig for dem, sa Mogstad.

Et tredje forslag

Eli Vullum Kvande (MDG), som litt ufint kan kalles det sjuende hjulet på formannskapsvogna, gikk i en annen retning.

– Det var positivt å se naturhensynet i tilrådingen fra fylket, og at det ikke kommer i konflikt med noen. Det skulle man nesten ikke tro var mulig. Og det er godt for oss som politikere, at vi slipper alle motstemmene og reaksjonene. Det tar på. Så jeg tenkte at tunnel kanskje var greit?

– Men så ser man mer på saken og vurderer frem og tilbake. Det er utrolig store utgifter med en slik vei, og jeg er spent på kostnadene. Det ble nevnt tidligere at Nordøyvegen går i pluss, men det koster 440 kroner hver gang man kjører den. Da kjører jeg heller kolonne og betaler mindre.

– I partiet har vi diskutert prosjektet, og vi er usikre på samfunnsverdien og sikkerheten. Det er derfor vår helhetsvurdering at ingen av alternativene som ligger på bordet nå er gode nok. Det går med for mye dyrkamark med broløsningen, og det blir for lite sikkerhet med tunnel.

– Samtidig har fylket et etterslep på 17 milliarder på vedlikehold av veg. Jeg har vært gjennom fylket i helga og har sett at behovet for oppgradering er stort mange steder. Det blir uansvarlig å si at vi ikke skal tenke kostnader så lenge Staten betaler, for vi har alle et ansvar for å bruke minst mulig penger.

– Vi vet at det blir mer ekstremvær. Fylket trenger rassikring blant annet. En så stor investering spiser av driftsbudsjettet også. Og hva med klimamålene? En så stor investering påvirker utslippene. Hva er det grønne skiftet? At teknologien skal redde oss? Eller skal vi forstå at vi må dra i bremsen?

– Skal vi bygge nytt eller vedlikeholde det vi har? Jeg leverer derfor forslag om at kommunen ikke ønsker noen av alternativene, sa Kvande. Hun leverte dermed forslag om at kommunen ønsker et nullalternativ med gode rutetilbud, og at fylkeskommunen bruker pengene på å «bedre sikkerheten og økonomien i fylket».

Innstillingen til kommunestyret

Det var dermed tre forslag som formannskapet skulle stemme over. Forslaget til MDG fikk bare én stemme, fra Eil Vullum Kvande.

Forslaget fra Ap/Høyre, om å fortsatt gå for KDP-løsningen, fikk stemmene fra de to partiene. Ole Joar Bruset (H) stemte sammen med Jorid Aarvåg og Laila Buskenes Aune (Ap) for denne.

Forslaget fra Sp, om å stille seg bak fylkeskommunedirektørenes innstilling om lang, undersjøisk tunnel, fikk tre stemmer fra Hugo Pedersen, Bernt Venås og Tove Mogstad. Men siden ordføreren har dobbeltstemme, og varaordføreren for anledningen var setteordfører, ble altså forslaget fra Senterpartiet den offisielle innstillingen fra formannskapet til kommunestyret.

Men at det blir utfallet er langt fra sikkert. Og som det ble påpekt også av formannskapet selv så må man forvente at den samme diskusjonen blir ført også i kommunestyret.

Det blir behandling av saken i ekstraordinært kommunestyremøte senere på dagen tirsdag.

Powered by Labrador CMS