LESERINNLEGG:

Bru Rykkjem - Kvanne
Bru Rykkjem - Kvanne

Innsigelse mot kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet

Publisert Sist oppdatert

Dette er en redigert versjon, 16.11.20, av Innsigelse mot kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet – høyring og offentleg ettersyn, sendt Surnadal kommune 26.10.20.

Nedlegging av arbeidsplasser

Svinvik Gard har på kort tid blitt er unikt konsept, hvor folk kommer langveisfra for å nyte spesiell mat og drikke. Bak dette ligger hardt arbeid, hvor Kristina Svinvik har gått i lære med selveste Arne Brimi, som av Kongen ble utnevnte til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for hans innsats for norsk matkultur. Dette videreføres nå på Svinvik Gard, noe regionen bør være stolt av og ta vare på.

Som en del av konseptet og opplevelsen er historien til gården, med fredede bygninger, ro og stillhet. På dette fundamentet har driverne skapt to arbeidsplasser med flere deltidsansatte. I tillegg har dette gitt lokale ringvirkninger da det satses på kortreiste råvarer og bærekraftig drift.

Det er i tillegg planer om å utvide driften med overnatting i første omgang, men også med flere muligheter på sikt. Dette kan etter hvert gi flere arbeidsplasser direkte i tilknytning til Svinvik Gard, men også sekundære effekter i form av turisme, handel, naturopplevelser, lokal og regional råvareproduksjon, etc.

Mennesker i dag er i økende grad mer opptatt av stillhet, frisk luft, fred og ro i naturskjønne omgivelser. Dette vil effektivt bli lagt i grus, på en ekstremt kostbar måte ved å regulere området om til store veifyllinger og bru.

Dette vil etter alt å dømme medføre:

 • Nedlegging av minimum to arbeidsplasser.
 • Nedlegging av flere deltidsarbeidsplasser.
 • Negative ringvirkninger og et tilbakeslag for de som leverer kortreist mat til gården.
 • Planlagt videreutvikling av området vil være forhindret. Det være seg utleie av hytter, båt/sjø-aktivitet, klatrepark, etc.
 • Et stort tilbakesteg for bærekraftig utvikling, lokal matdyrking og økoturisme.

For å ikke snakke om det menneskelige aspektet oppi dette. Driverne har lagt ned mye arbeid og sjel i dette, med det resultat at de har følt seg overkjørt at lokale myndigheter som vil legge livsverket deres i grus.

Fjerning av dyrkamark

Som en del av Todalsfjorprosjektet vil dyrka mark bli regulert om til vei. Dette er svært betenkelig når verdens matvareproduksjon og handel er skjørere enn noen gang. På bakgrunn av dette har sentrale myndigheter som uttalt mål å øke selvforsyningsgraden av mat (Ref. Regjeringa.no). Dette har ikke blitt mindre aktuelt med Covid-19.

Da vil det være å undergrave egen matvareproduksjon og matsikkerhet ved omregulering av dyrkamark til vei.

Co2 Regnskap

Flere veier vil gi økt trafikk og økende Co2 utslipp. Det kan det ikke være tvil om.

Derfor vil det heller være bedre å vedlikeholde de veiene man har, for å få en mest mulig miljøvennlig infrastruktur og trafikkavvikling. Et fornuftig bidrag til dette er den elektriske bilfergen (MF Stangvikfjord) som er satt i drift på sambandet Kvanne – Røkkum. Her er det investert millioner av kroner for å innfri Norges miljøavtaler, samt at all infrastruktur allerede er på plass.

Støy og eliminering av et rekreasjonsområde

Å regulere om et fredfullt område til biltrafikk vil selvfølgelig gi økt støy. Støyforurensning er uønsket og ofte også helseskadelig. I Norge er veitrafikken den dominerende kilde for støyforurensning, i flg Statistisk sentralbyrå.

I Svinvika vil trafikkstøyen (og all annen støy) vil bli forsterket av berghamrene ovenfor gården. Skulle noen betvile det så kan en allerede i dag høre det, selv med den begrensede trafikken som er. Området er rett og slett for lite til å legge et så stort prosjekt skånsomt inn i omgivelsene.

Som mange vet har Svinvika i de senere årene blitt mer og mer populær som rekreasjonsområde, med den såkalte Svinvikrunden. Ved å regulere området til vei og bru vil dette rekreasjonsområdet sannsynligvis gå tapt.

Turistattraksjon

Etter sigende er Svinviks arboret en av de (den) største turistattraksjonen i Surnadal.

Arboretet ligger slik til at det også arrangeres konserter og andre kulturinnslag ute i det fri. Dette vil bli uinteressant hvis en skal regulere området til økt biltrafikk (1300 - 1700 biler pr døgn).

På gården Svinvik finnes det en sjelden stor og godt bevart samling av bygninger som er flere hundre år gamle, hvorav noen er fredede. Det er også gjort funn som tyder på eldre bosetninger i området.

Alternativer til nåværende Todalsfjordprosjekt

Autonom elektrisk ferge(r): Disse kan trafikkere hele døgnet (førerløse), sannsynligvis til lavere kostnad enn dagens fergedrift. Dette er etter alt å dømme også det mest miljøvennlige alternativet.

Flytebru: En flytebru ved Kvanne/Mulnes området over til Røkkum/Halsområdet er fra ca 1.6 - 2.5 km, alt etter hvor kryssingen gjøres. Flytebruteknologien er kjent, og videreutviklet av kompetanse i Møre og Romsdal (Northwest Solutions, https://www.youtube.com/watch?v=K0jISoTdz8c&feature=youtu.be). Dette kan være billigere enn dagens alternativ, men er ikke utredet iflg dokumentasjon til kommuneplan.

Hengebru Fyrlykta – Kammen: Ilandføring av brua ved Fyrlykta vil brulengde bli ca 90 m kortere enn dagens alternativ. Hvis en skalerer en kostnadene i hht dokumentasjonen i kommuneplanen vil en med dette alternativet redusere kostnaden med ca 130 MNOK, i forhold til dagens alternativ. Dette alternativet kan ikke sees å være vurdert i noe dokumentasjon vedlagt kommuneplanen.

Lær av historien

På Bakklandet i Trondheim er det i dag yrende folkeliv, utekafeer, turister som spaserer mellom små spesialforretninger og nette trehus på gater av brustein i ly av Nidarosdomen. Bydelen var imidlertid nær ved å bli en motorvei på 1970 og 80-tallet for biltrafikk som dundret forbi sentrum av Trondheim. Det ble rett og slett foreslått å rive Bakklandet for å bygge motorvei. Forslaget står igjen i historien som en fullstendig hodeløs ide som heldigvis ble skrinlagt.

Bakklandet ble i 2016 utpekt som byens beste uterom. I 2012 ble en restaurant på Bakklandet kåret til Årets Kafé av National Geographic, samt nevnt i Lonely Planet.

Svinvik Gard bør ikke få en dårligere skjebne enn Bakklandet.

Oppsummering

Til politikere som skal vedta planer til det beste for innbyggerne i regionen kan følgende spørsmål stilles:

 • Todalsfjordprosjektet er samfunnsmessig svært ulønnsomt i flg kommuneplanens vedlegg, dvs mellom -1.8 og -2.1 milliarder kr. Hvordan kan det rettferdiggjøres å vedta et så ulønnsomt prosjekt?
 • Bør vi løse samferdsel med gårsdagens teknologi når fremtidens teknologi ligger oss for hånden, kan være billigere og kan skape permanente arbeidsplasser i Møre og Romsdal?
 • Et av de vurderte alternativene (flytebru) i kommunedelplan synes å være forkastet på manglende grunnlag. Kan dette forklares? Dette burde vært utredet før det forkastes, spesielt når teknologien finnes i Møre og Romsdal. Dette kan skape arbeidsplasser, spare millioner samt unngå ødeleggelse av Svinvika.
 • Kan de gambles med arbeidsplassene på Svinvik Gard og Svinvik Arboret som Surnadals største turistattraksjon. Hva kommer turistene for? Ikke for støy og trafikk, men for fred og ro, frisk luft, natur og skjønnhet.
 • Burde en ikke heller bruke pengene på å ruste opp eksisterende infrastruktur i stedet for å bygge mer, som igjen vil gi et enda større etterslep på vedlikehold?
 • Kan Co2 avtrykket ved Todalsfjordprosjektet rettferdiggjøres når en sammenligner med null-utslipp fra en elektrisk ferge?
 • Er alle de negative konsekvensene listet over og i Planomtale for kommunedelplan, samt kostnaden på ca 3 mrd kr +, verd en redusert reisetid på 16 min mellom Sunndal og Surnadal?

John Bjarne Svinvik