Pressemelding:

Nye konsesjonsvilkår for Surnavassdraget

Hva betyr den nye revisjonen av konsesjonsvilkårene av 5. mars 2021 for laks og sjøørret i Surnavassdraget?

Publisert Sist oppdatert

Fiskeraksjonen for Surnavassdraget har sammen med utallige fiskere i inn og utland ventet på resultatet av revisjonsprosessen for det nasjonale laksevassdraget Surna. Da den Kongelige resolusjonen ble gjort kjent den 5. mars i år, fikk vi et resultat som etter Fiskeraksjonens mening er til å leve med om man tenker på fremtidige oppvekstvilkår for laks og sjøørret i Surnavassdraget. Alle krav som ble stilt til revisjonen av Rindal og Surnadal kommuner i samarbeid med Fiskeraksjonen og elvaeigarlag ble ikke innfridd av Olje og energidepartementet. Nedenfor setter vi opp noen punkt som er hentet fra den Kongelige resolusjonen av 5. mars 2021. Vi tar kun med hovedpunktene som angår fisk og fisking i Surna, og for den interesserte leser finnes det utfyllende og interessant lesing på nettet.

  • Vi får med de nye vilkårene en helårig minstevannføring i Rinna og Bulu som er avbøtende tiltak for å øke gyte og oppvekstarealet i Surnavassdraget. Dette er positivt og etter ønske fra kommunene og fiskeraksjonen m.fl.
  • Nytt vanninntak i Follsjø som vil føre til et mer naturlig temperaturregime i Surna og som på sikt vil bedre oppvekstforhold for anadrom fisk og øke produksjonen og overlevelse.

Det som vi ikke fikk gjennomslag for hos OED:

  • Krav om strengere restriksjoner på effektkjøring ble ikke anbefalt av OED, men Statkrafts selvpålagte manøvrering av kraftverket blir tatt inn i det nye manøvreringsreglementet.
  • Minstevassføring på 15m3/s står fast som tidligere selv om det var ønske fra fiskerhold om 20m3/s i fiskesesongen. Vår bekymring for utøvelsen av fisket er at vi i perioder kan få ganske hurtige og til dels store vannstandsendringer alt etter kjøringen av kraftverket.
  • Ønsket om en minstevannføring i Folla ble ikke etterkommet av departementet.
  • Økt vannslipp/spyleflom ved smoltutgang ble ikke anbefalt av NVE.
  • Teknisk revisjon av kraftverket var ønsket lagt utenom smoltutvandringsperioden, men departementet mener at årlig teknisk revisjon må utføres etter Statkrafts interne planer.

Gjennom den kongelige resolusjonen av 5. mars i år der konsesjonsvilkårene for de 30 neste årene er bestemt, anser vi i Fiskeraksjonen for Surnavassdraget at jobben vår er gjort. Det har vært en lang og lærerik prosess, og til tider meget arbeidskrevende. Helt fra vi som de første fremmet krav til NVE om revisjon av konsesjonsvilkårene den 14.12.2008, har vi arbeidet jevnt og trutt med denne saken. Utallige brev og flere rapporter har blitt produsert av oss i Fiskeraksjonen og adressert til de ulike instanser som hadde påvirkningskraft i prosessen. Underskriftkampanjer har blitt dratt i gang med svært god respons fra alle de der ute som brenner for Surna. Verdenskjente forskere på elveøkologi har vi invitert hit og de har i ettertid bidratt med kjærkommen kunnskap til beste for Surna.

Fiskeraksjonen for Surnavassdraget som organisasjon oppstod spontant sommeren 1998 som et resultat av Statkrafts planer om et Aggeregat 2 i Trollheim, og styremedlemmene har vært de samme siden starten og helt fram til nå. Vi har hele tiden ønsket å jobbe til beste for laks og sjøørretstammen i Surna, og vi har i vår iver sikkert tråkket en del på tærne. Det ber vi nå om unnskyldning for. Mottoet vårt har vært «den naturlige elva» med håpet om at vi skulle komme så nær den naturlige elva som mulig . Med resultatet av de nye konsesjonsvilkårene i hende, konstaterer vi at vi slett ikke fikk alt vi ba om av OED. Likevel, de to viktigste kravene om minstevannføring i Rinna og Bulu og et nytt inntak i Follsjø gir oss et berettiget håp om at laks og sjøørretstammen i Surna skal vokse seg sterk og bærekraftig til glede for kommende generasjoner.

Vi har vært med lenge nå, nesten 23 år, men nå takker vi for følget.

Til dere i kommunene og elvalag som har arbeidet godt for Surna og som skal fortsette arbeidet til beste for Surnavassdraget ønsker vi lykke til. Til våre fiskervenner som gleder seg til sesongstart sier vi «Skitt fiske!!»

Surnadal den 25.05.21

Ola L. Tellesbø - Jan Sundqvist - Kjell Ulf Lund

Powered by Labrador CMS