Lørdag
Lørdag Skyet
Skyet
Lett bris
Søndag
Søndag Skyet
Skyet
Flau vind
Ola T Heggem

Siste møte for det "gamle" kommunestyret i Rindal

Onsdag hadde kommunestyret i Rindal for perioden 2015 - 2019 sitt siste møte. Dette var også Ola T Heggem sitt siste møte som ordfører.

Sakslista finner i du på Rindal kommune sin hjemmeside.

14 representanter møtte.
 

Møtet startet som vanlig med spørretime: 

Eirik Tørset (Ap) spurte om hvor man må henvende seg for å få gatelys på strekningen Torshall - Sunna, og om hvor det mangler gatelys i kommunale boligfelt

Ingrid Kvam Moen (H) etterlyste informasjon om hva som skjer med T-komponentbygget, for der er det mange rykter som går.

Ordfører Ola T Heggem (Sp) svarte at når det gjelder fylkesvegene så må man henvende seg til fylket. Han ba administrasjonen om å skaffe en oversikt over hvor det mangler gatelys i kommunale boligfelt, og hva det vil koste å ordne det.

Det blir sagt mye om T-komponentbygget som ikke er riktig, sa ordføreren. Det er fortsatt dialog med en potensiell kjøper. Det er også to andre interessenter som har henvendt seg til megler. Megleren vil sannsynligvis sette en frist på dette.


Rådmann Birgit Reisch la fram en oversikt over innsparingen ved at man gikk ned fra to (ressurskomiteen og livsløspskomiteen) til ett utvalg (driftsstyret). Dette har det vært stilt spørsmål om på et tidligere møte.
 

45/19 - Beredskap

Forvaltningsrevisor Ingvild Bye Fugelsøy la fram revisjonens rapport om beredskap. Hun kom med en del anbefalinger til videre arbeid.

Saken har vært behandlet i kontrollutvalget.


Rådmannens innstilling:

1. Kommunestyret tar revisjonens rapport med konklusjon og anbefalinger til etterretning.

2. Rådmannen orienterer om dette arbeidet i samband med tertialrapporteringene i 2020 og i årsmeldingene. 


Magnar Dalsegg (H) påpekte at kommunen har hatt tilsyns-besøk av fylkesmannen i Trøndelag, etter at revisjonen var gjennomført. Fylkesmannen ble overrasket over hvor godt alt var på stell.

Birgit Reisch.jpg

Rådmann Birgit Reisch la fram punkter fra fylkesmannens tilsyn, der ingen avvik ble avdekket.


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

46/19 - Valg av revisor


Rådmannens innstilling:

Kommunestyret velger Møre og Romsdal Revisjon SA som kommunens revisor fra 01.01.2020. 


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

47/19 - Kjøp av aksjer for medeierskap i Helseinnovasjonssentret

Saken ble lagt fram av rådmann Birgit Reisch. Det er viktig å være med på forskning og tilegne seg ny kunnskap på dette området, sa hun.


Rådmannens innstilling:

Rådmannen tilrår at Rindal kommune kjøper 5 aksjer a kr 10 000 i Helseinnovasjonssenteret AS. 

Kjetil Løften.jpg

Kjetil Løften (Sp) stilte en del oppklarende spørsmål rundt dette, blant annet om eierskap til forskning og data.

Ingrid Kvam Moen (H) spurte om hvor mye dette vil koste kommune, ut over aksjekjøpet. Og må man være eier for å kjøpe tjenester?

Kirsti Barbo Landsem (Sp) var positiv til tiltaket, men lurte også på om det er helt nødvendig å være med på dette,eller om det er andre alternativer, og hva det vil koste.

Rådmann Birgit Reisch svarte at kommunen selv eier sine data. Det er en fordel å få lettere tilgang til resultatene, og som eier kan man være med å påvirke arbeidet og legge inn konkrete ønsker.

Magnar Dalsegg (H) sa at han følte at han vet litt for lite om saken til å ta en avgjørelse nå. 

Bente Rikstad (Sp) sa at hun syntes at hun ikke har nok informasjon til å ta en avgjørelse nå, og foreslo å utsette saken og at den blir tatt opp igjen senest i løpet av første halvår 2020. Hun presiserte at hun ikke er negativ til velferdsteknologi, men ønsket å vite mer om denne konkrete saken.


Forslaget fra Rikstad ble enstemmig vedtatt.

 

48/19 - Interkommunalt barnevern

Saken ble lagt fram av rådmann Birgit Reisch.

- Det har vært en veldig god prosess, og jeg synes det er et godt resultat vi har kommet fram til, sa hun


Rådmannens innstilling:

Rindal kommunestyre støtter forslaget om å etablere ei interkommunal barnevernstjeneste for Rindal, Sunndal, Tingvoll og Surnadal og med Surnadal som vertskommune. Det er ei forutsetning at det blir etablert et kontorsted på Sunndalsøra. Framforhandlet samarbeidsavtale blir lagt fram for politisk behandling. 


Magnar Dalsegg (H) sa at det er ønskelig at kommunen oppfordrer barnevernet til at rindalinger som jobber i barnevernet ikke jobber med saker i hjembygda. Det er et ønske fra foreldre i kommunen, sa han.
 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

49/19 - Kulturskolen for Surnadal kommune og Rindal kommune

Saken ble lagt fram av rådmann Birgit Reisch og ordfører Ola T Heggem.


Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar vedtektene for det interkommunale samarbeid om kulturskolen for Surnadal kommune og Rindal kommune. 


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

50/19 - Vedtekter for interkommunalt samarbeid om pedagogisk - psykologisk tjeneste for Surnadal kommune og Rindal kommune


Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar vedtektene for det interkommunale samarbeidet for PPT- tjenesten for Rindal kommune og Surnadal kommune. 

Magnar Dalsegg.jpg

Magnar Dalsegg (H) forklarte at Halsa sin andel i PPT utgjør ca ett årsverk. En ansatt går av med pensjon, så dette ordner seg. Det blir derfor ikke økte kostnader på PPT-kontoret selv om Halsa forsvinner.


​Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

51/19 - Skisse- og forprosjekt for helsetun/helsehus

Saken ble lagt fram av økonomisjef Henning Andersen.
 

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret tar vedlagte saksframlegg til orientering og vil komme tilbake til spørsmålet om organisering av det videre arbeidet samtidig med behandlingen av skisseprosjektet.


​Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

52/19 - Tertialrapportering 2. tertial 2019

Saken ble lagt fram av økonomisjef Henning Andersen.

Prosessen med omorganisering innenfor helse og omsorg har startet, men den vil ta litt tid. Bortsett fra merforbruket innenfor helse og omsorg ser det bra ut for kommunen. Skatteinntektene har bedret seg. 

Det har nylig vist seg at kostnader med drift og investeringer til IKT Orkide er ikke med i budsjettet. Derfor legger rådmannen fram et forslag om tilleggsbevilgninger til dette.

Hovedkonklusjonen er at det blir merforbruk i år.
 

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret tar tertialrapporten for 2. tertial til etterretning. 
 

Kjetil Løften (Sp) spurte om hvordan det går med prosessen med å tilpasse budsjettet på helsetunet.

Ola T Heggem (Sp) ba om en forklaring på hvorfor arbeidet i Brønstadøyan ikke skal gjennomføres i år.

Henning Andersen svarte at helse og omsorg har startet arbeidet med å tilpasse budsjettet, og at kommunestyret vil få mer informasjon om dette senere,

Plansjef Sivert Dombu svarte angående Brønstadøyan at det ikke foreligger noe budsjett på det. Hvordan vann, avløp og strøm bør utformes er avhengig av hvem som skal etablere seg der. Dette kommer man tilbake til i budsjettet for neste år.


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

53/19 - REMIDT IKS- Oppnevning av eierrepresentanter


Rådmannens innstilling:

Kommunestyrene utpeker sin eierrepresentant med to vara til representantskapsmøtet, som vil ha konstituerende møte i uke 45 eller uke 46.


Denne saken strykes, og overlates til det nye kommunestyret.

 

54/19 - Ny 110-tilknytning for Rindal kommune - godkjenning av selskapsavtale
 

Rådmannens innstilling:

Rindal kommune går inn i Midt-Norge 110-Sentral IKS og vedtar eiersammensetning, eierbrøker og antall representanter i representantskapet slik tabellen viser: 

Kommune  Eierandel prosent  Medlemmer representantskap
Trondheim    60,92%   1
Orkland      5,47%    1
Melhus      4,99%   1
Malvik       4,23%   1
Ørland       3,08%   1
Indre Fosen      3,01%   1
Skaun      2,48%    1
Oppdal      2,10%   1
Midtre Gauldal      1,88%   1
Heim      1,81%    1
Røros      1,69%   1
Frøya      1,53%   1
Hitra      1,50%   1
Åfjord      1,29%   1
Selbu      1,23%   1
Rennebu      0,75%   1
Rindal      0,61%   1 
Holtålen       0,61%   1
Os      0,58%   1
Tydal      0,24%   1
Sum 100,00% 20

Rindal kommune vedtar ny selskapsavtale slik vedlegget viser. Vedtaket gjøres gjeldende fra 1.1.2020.


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

55/19 - Oppfølging bygningstiltak ved Rindal skimuseum

Saken ble lagt fram av kulturleder Morten Møller.


Rådmannens innstilling:

Kommunestyret tar tilstandsrapport for 4 av bygga ved Rindal skimuseum til etterretning, og ser nødvendigheten av å gjennomføre de tiltak som har konsekvensgrad strakstiltak og/eller som har kraftig/vesentlige skadeomfang i løpet av kommende år. Gjennomføringen av tiltakene må skje helhetlig og på samme tid for hvert enkelt bygg. Totale kostnader på kr 2,2 mill. innarbeides i årsbudsjett 2020/LTB 2021-2023, og forutsettes definert som investeringstiltak.

Denne saken gjelder:

Det er ikke blitt utarbeidet noen helhetlig statusrapport for de eldre bygningene ved Rindal skimuseum (tidl. Rindal bygdemuseum) på mange år. På slutten av 2000-tallet ble det gjennomført nødvendige strakstiltak ved å legge nytt torvtak på noen av byggene(låve, stall-låve, smie) for å hindre/forebygge større skader på byggene. I 2010 ble det laget en enkel tilstandsrapport på byggene med punktbeskrivelse på hvilke tiltak som burde gjennomføres. Denne rapporten inneholdt ikke konsekvensgrad eller kostnadsberegning. Ingen av tiltakene fra rapporten i 2010 er fulgt opp, med unntak av skifte av kledning på en vegg ved bygget Litj-Larsstuggu. De siste åra er skadene på de ulike byggene forsterket, og i 2018 ble ett av byggene sperret på grunn av sikkerhetshensyn. Det ble da bestilt en tilstandsrapport på 4 av de mest utsatte byggene. Denne er vedlagt saka. Kommunestyret vedtok i handlingsprogram for 2019 at det burde utarbeides en plan for vedlikehold/rehabilitering av bygninger på museet, inkl opplegg for finansiering, sammen med FDV. 


Magnar Dalsegg (H) spurte om det er kommunen som eier alle byggene på Skimuseet. Han spurte også om avgjørelsen om investeringer kan overlates til det nye kommunestyret. 

Kirsti Barbo Landsem (Sp) tok til orde for at prosessen må starte ganske fort.

Morten Møller svarte at dette ikke har noen betydning for avtalen med MIST, siden det er Rindal kommune som eier byggene på museet. MIST kan sannsynligvis bidra med faglig veiledning tilknyttet tiltaket.

Magnar Dalsegg (H) la fram forslag om at siste setning i saksframlegget strykes.


Høyres forslag fikk 9 stemmer, og ble vedtatt.
 

Ordfører Ola T Heggem gikk på talerstolen og takket sittende kommunestyre for den jobben som har vært gjort. Selv var han første gang med og konstituerte kommunestyre i 1987. Han oppsummerte de viktigste sakene i perioden som har gått og avsluttet med å takke for samarbeidet.

DSC_0578.jpg

Varaordfører Magnar Dalsegg takket ordføreren for samarbeidet, og overrakte en gave. Ola T Heggem slutter nå som ordfører for andre gang, og i følge han selv er det nå for siste gang. Nå som han skal slappe mer av, så får han en dertil egnet kaffekopp, med "Tid til å leve"-motiv.

Heggem er valgt inn i kommunestyret som representant for Senterpartiet i den kommende perioden også, men han overlater ordføreklubba til Vibeke Langli.

DSC_0580.jpg

Rådmann Birgit Reisch takket også ordføreren for samarbeidet og overrakte blomster.

Det gamle kommunestyret avsluttet med lunsj på Bolme Pensjonat.