Onsdag
Onsdag Regn
Regn
Flau vind
Torsdag
Torsdag Delvis skyet
16°
Delvis skyet
Svak vind
surnadal vidaregåande skole fasade 2016_690x403

Fylkesmannens forslag til omstilling i tilbuds- og skolestruktur:

Vil kutte bygg og anleggsteknikk-tilbudet ved Surnadal vidaregåande skole

Fylkeskommunen skal kutte 112 millioner kroner i drifta i 2020, og foreslår å kutte ut bygg og anleggsteknikk-tilbudet ved Surnadal vidaregåande skole fra skoleåret 2020/2021. Det ble klart på en pressekonferanse tirsdag, der fylkesutdanningssjef Erik Brekken la fram forslag til omstilling i tilbuds- og skolestruktur, inkludert reduksjon av driftsnivå.

Mandag 11. november skal Utdannings- og kompetanseutvalet i fylket behandle saka, før det skal gjøres endelig vedtak i fylkestinget i midten av desember. Saka er en del av budsjettbehandlinga til fylkeskommunen for 2020.

Ifølge saksframlegget til Utdannings- og kompetanseutvalet, vil det å kutte bygg og anleggsteknikk ved Surnadal vidaregåande skole gi innsparinger på til sammen 7,8 millioner kroner fram til og med 2023.

Dersom skolen skal få beholde bygg og anlegg-tilbudet, er de avhengige av at det fremmes et endringsforslag der tilbudet foreslås opprettholdt - og at dette forslaget får flertall i fylkestinget. Kampen for å beholde bygg- og anleggsteknikk-tilbudet måtte imidlertid, etter alt å dømme, blitt startet på et tidligere tidspunkt i fylkesmannens prosess.

Det kan imdlertid også komme endringsforslag som medfører flere kutt enn det ene som nå er foreslått.

I fylkesrådmannens saksframlegg beholder Surnadal vidaregåande skole nemlig alle sine øvrige tilbud og linjer, inkludert elektro og VG2 industriteknologi. Sunndal mister disse to tilbudene, mens de beholder bygg og anleggsteknikk.

På bakgrunn av det framlagte endringsforslaget går Surnadal vidaregåande skole en spennende måned i møte, fram mot fylkestingets møte 9.-11. desember.

Kuttene skjer som følge av at fylkeskommunen skal kutte i drifta med 112 millioner kroner i 2020. Samferdsel og utdanning skal spare 50 millioner hver, og innen utdanning skal det spares 100 millioner kroner innen 2023. Fylkesrådmannen foreslår ingen skoler nedlagt, men en rekke fagtilbud blir lagt ned og samles på færre steder, melder NRK Møre og Romsdal, som videre skriver at kuttene medfører at 17 av 35 tannklinikker foreslås nedlagt, reduksjoner i ferjetilbudet og at det skal spares inn 30 millioner kroner på fylkesveiene.

Fylkesrådmannen kategoriserer "Surnadal vgs, ikkje tilby Bygg og anlegg" som et av tiltakene som utgjør det såkalte "Tiltaksnivå 3". 

Om innsparingstiltakene på nivå 3, står det følgende i saksframlegget:

"Det er viktig å få fram at alle tiltaka får konsekvensar, og det er gode argument for å behalde alt det blir foreslått å ta bort. Dersom ein tar ut fleire av tiltaka på dei første fire punkta i prioriteringslista og derfor ikkje kjem i mål i forhold til innsparingskravet, må ein altså vurdere tiltak som går på skolestrukturen. Derfor har vi hatt mykje fokus på fordelinga av tilbod mellom skolane. Samling av tilbod på færre skolar kan gjere dei meir levedyktige, og unngå ei gradvis utarming av skolane som kan vere ein større trussel for arbeidsplassane.​"

Spesifikt om forslaget om å ikke tilby bygg og anlegg ved Surnadal vidaregåande skole, står det blant annet at avgjørelsen tas i samråd med skolen:

"Surnadal vgs er på same måte som Sunndal vgs inne i ein prosess med minkande elevgrunnlag utan å ha tatt tilstrekkeleg grep med tanke på studietilbodet. Det har i lenger tid vore ein situasjon med varierande søking frå år til år og usikkerheit om tilboda vert sett i gang eller ikkje. Det er no semje med skolen om å ta ut eitt av utdanningsprogramma for å trygge søkinga til dei attverande. Tiltaket vil gi eit meir stabilt arbeidsmiljø og minske faren for overtal. Næraste tilbod med BA blir etter dette Sunndal vgs. Tiltaket samsvarer med framlegg til ny skolebruksplan.

Tiltaka ved Sunndal og Surnadal vgs er konsekvensen av ein nedgang i elevtal som skolane allereie har begynt å merke. Surnadal vgs har stabilisert seg, men for Sunndal vil det framleis minke i nokre år. I staden for å halde alle tilbod i gang med påfølgande uvisse for både elevar og tilsette om det blir nok søking frå eine året til andre, er det anbefalt å satse på ein litt slankare struktur ved skolane. Negative konsekvensar , er at skolane truleg vil miste nokre elevar som følgje av det, men til dømes for elektrofag har 60% av søkarane eit anna tilbod ved Sunndal vgs som 2.val, og ikkje alle som dreg fer til ein av byskolane, men vel Surnadal vgs. På same måte vil truleg Sunndal vgs få nokre av dei potensielle BA-søkarane frå Surnadal."