Søndag
Søndag Regn
19°
Regn
Svak vind
Mandag
Mandag Delvis skyet
19°
Delvis skyet
Lett bris
IMG_1688

Vedtok bosetting av flyktninger i Rindal

Et flertall i Rindal kommunestyre gikk i dag inn for bosetting av flyktninger i Rindal. Øvre Rindal barnehage utvides med 12 nye plasser fra høsten. Rindal kommune kan vise til et positivt driftsresultat på 6 millioner kroner for 2013.


Dagens kommunestyremøte startet med besøk av 1. klasse fra Rindal skole, som presenterte en del arbeid de har gjort i forbindelse med Grunnlovsjubileet. De kunne vise fram mange fine tegninger, og fortalte om hva de har lært. En hyggelig start på dagens møte.

IMG_1640_690x442.jpg

1. klasse fra Rindal skole viste fram fine tegninger og fortalte om det de har lært om Grunnlovsjubileet.

IMG_1645_690x311.jpg


Mange av kommunestyremedlemmene hadde meldt forfall, så flere vararepresentanter var innkalt.
 

Spørsmålsrunde.

Tove Flåtten_690x416.jpg

Tove Flåtten spurte om staus for tannlegetjenesten i Rindal kommune.

Vi er noenlunde ajour med den lovpålagte tannlegetjenesten, sa Ola T. Heggem. Men noen nærmere avklaring har vi ikke. Det er to nyansatte tannleger i Surnadal, og tanken er at disse skal betjene Rindal. En mulighet kan være å rekruttere en privatpraktiserende tannlege. Hvis dette er mulig. Kommunen eier lokalene til tannlegekontoret.
 


SAK 14/611 EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Saksdokumenter finner du HER
 

Saka ble lagt fram av pleie- og omsorgsleder Ola Sellie. Det er lagt opp til samme prisstigning som økninga i G, sa Ola Sellie.

Ingen andre forslag. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 14/813 BOSETTING AV FLYKTNINGER

Saksdokumenter finner du HER.
 

Saka ble lagt fram av rådmann Birgit Reisch. Vi har fått fristen utsatt til 1. juli, sa hun. Det finnes en del økonomiske virkemidler/tilskudd som følger med bosetting av flyktninger. Husbanken har også tilskuddsordninger for bygging av boliger, eller utbedring av eksisterende boliger. Det er mange muligheter innenfor dette systemet. Flykninger må bo sentrumsnært, da de ikke har bil. Kommunen kan kjøpe boliger som blir til salgs nær sentrum. Flykninger kan også bosettes i utleieboliger.

Helsetjenester er en knapphetsressurs i dag. Bosetting av flykninger vil nok kreve en del av helsetjenestene. Men dette er løsbart. Et introduksjonsprogram kreves også, som voksenopplæringer. Her er det mulighet for å samarbeide med nabokommunene. Arbeid og velferd er også et viktig område, og kommunen må ha en flyktningekonsulent. Frivilligsentralen vil få en viktig rolle i dette, sa rådmannen.

Nabokommunene Surnadal, Halsa og Meldal er også i startgropa med dette arbeidet, og her er det muligheter for samarbeid. Birgit Reisch trakk også fram mange fordeler med bosetting av flyktninger. Her tenker man bl.a. på befolkningsutvikling, barnefamilier, økt mangfold.

En del utfordinger er det også, i en liten kommune som vår. Og vi har nok ikke full oversikt over alle utfordringene som kan dukke opp enda. Dårlig bussforbindelse er en ting, få møteplasser i sentrum, mangel på boliger osv. Dette blir en ugift for kommunen, det er det ikke tvil om.

John Ole Aspli_690x435.jpg

John Ole Aspli (Ap) (som forøvrig har bursdag i dag) støttet rådmannens innstilling. Alt er løsbart, slik rådmannen påpekte, sa han. Vi har ikke råd til å ikke gjøre et forsøk på dette. Men den største utfordringa i første omgang er jo selve bosettinga. Det skulle vi gjerne ha mer avklart for vi sier endelig ja, sa Aspli.

Birgit Reisch svarte at det vil ta noe tid før man sier ja til å ta imot flyktninger, til flyktningene faktisk kommer. Man har dialog med UDI om dette. Da skal man ha god tid til å skaffe bolig, sa hun. I Halsa har det f.eks tatt bortimot et år før de første flyktningene kommer.
 

Tove Flåtten (Krf) sa at Krf ønsker selvsagt å hjelpe mennesker som trenger bolig og integrering. Det er mange spørsmål, og vi har diskutert dette mye, sa hun. Boliger i sentrum blir ganske dyrt etter hvert, påpekte hun. Vi må lære oss å takle andre kulturer, sa hun. Og vi må styrke helsetjenestene. Hun minnet om at vi har hatt flyktinger i Rindal, før, og det gikk bra. Vi må trå til, sa hun.

Berit Storholt Flåtten_690x363.jpg

Berit Storholt Flåtten (Sp) ønsket å sette dette i et litt annet perspektiv, og holdt en varm tale rundt dette. Forandringer kan være tøffe, og forandringer kan være nyttige, sa hun. Denne saken innebærer en forandring som for noen kan virke stor og skremmende. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Men tenk på forandringen med positive tanker, sa Berit Flåtten. Vi kan hjelpe mennesker til trygghet, sa hun. Hver og en av oss kan bidra. Jeg håper og tror at vi alle kan være enige om dette, sa hun. Rindal Sp går for rådmannens innstilling.


Line Flåtten (Ap) innrømmet at hun er veldig skeptisk til bosetting av flyktinger i Rindal. Dette er ikke pga fremmedfrykt, sa hun. Men hun hadde mange betenkeligheter. Det innebærer jo også utgifter for kommunen, og det er uvisst hvor store utgiftene vil bli. Line Flåtten ba om et gruppemøte på dette
 

Birgit Reisch viste til at Surnadal har hatt gode erfaringer med bosetting av flyktinger så langt. Det har gått mye bedre enn forventa der, sa hun.


John Ole Aspli (Ap) sa at han føler seg skamfull med tanke på alle flyktninger som sitter i mottak i Norge. Det er vår plikt å prøve å gi dem et bedre alternativ, sa han. Vi må gjøre et forsøk.
 

Ola T. Heggem (Sp) støttet John Ole Aspli fullt og helt i dette synet. Vi kan ikke si at vi ikke får dette til i Rindal, når andre kommuner får det til, sa han.
 

En endring i rådmannens innstilling ble lagt fram etter gruppemøte. En plan for bosetting skal legges fram høsten 2014.


Åge Jonli (Ap) gikk på talerstolen og sa at han personlig har tenkt mye på dette i den siste tida. For han er det heller ikke fremmedfrykt eller rasisme som ligger til grunn. Men han påpekte boligmangelen vi allerede har i Rindal. Vi ansetter jo også folk i kommunen, som trenger bolig, påpekte han. Han var også bekymra for mulighetene for å skaffe arbeid til alle, og kostnadene med bosetting av flyktninger. Mye er uforutsigbart. Han ville derfor ikke støtte rådmannens innstilling.
 

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot to stemmer fra Ap.


SAK 14/899 OPPREISNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN

Saksdokumenter finner du HER.


Saka ble lagt fram av rådmann Birgit Reisch. Her er det svært vanskelig å estimere kostnadene for Rindal kommune. Ingen vet så langt om dette gjelder noen i vår kommune. Dette er et moralsk ansvar som kommuen har, så jeg mener at vi ikke kan la være å bli med i denne ordninga, sa Birgit Reisch. Erstatningsbeløp kan være fra 200.000 - 750.000, og størrelsen bli vurdert av oppreisningsutvalget.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.SAK 14/2757 ARKIVPLAN FOR RINDAL KOMMUNE

Saksdokumenter finner du HER.
 

John Ole Aspli (Ap) stilte spørsmål om hvordan det fungerer med elektronisk informasjon, som epost, sms etc.

Solveig Fosseide svarte at det er store utfordringer med dette. Alt som skal registreres må gå via kommunens postmottak, med det systemet man har i dag. Det er regler for dette, men det kan nok svikte i noen tilfeller, sa hun. Det jobbes stadig med dette, sa Birgit Reisch. Det er en enorm mengde med informasjon som håndteres, sa Ola T. Heggem. Det er klart at ikke alle sms o.l. kan arkiveres/offentliggjøres.
 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 14/2783 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BYGGETILSYN

Saksdokumenter finner du HER.


Tidligere vedtak i saken oppheves.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Så var det tid for et avbrekk i saklista.
 

Presentasjon av lokaldemokratiundersøkelsen 2014

Gunnar Bendixen_690x456.jpg

Et utvalg av innbyggerne har svart på en del spørsmål i denne undersøkelsen om lokaldemokrati. Resultatene ble presentert av Gunnar Bendixen fra KS Midt-Norge. Resultatene kan man se på www.bedrekommune.no. Rindal kommune har en veldig bra score på de fleste spørsmål i undersøkelsen. En gjennomgående tendens er at de folkevalgte gir en litt bedre score enn innbyggerne forøvrig. De folkevalgte har jo bedre oversikt over hva som skjer, og lett tilgang til informasjon.
 

Ordfører Ola T. Heggem sa at han er glad for at kommunen har vært med i denne undersøkelsen, og påpekte at vi kan lære noe av det, særlig med tanke på de punktene hvor kommunen ikke scorer så høyt.
 

IMG_1670_690x389.jpg


SAK 14/2379 UTVIDELSE AV ØVRE RINDAL BARNEHAGE

Saksdokumenter finner du HER.
 

Arild Haugen_690x419.jpg

Arild Haugen (Sp) støttet planen som er lagt fram, og syntes det var på sin plass å skryte av samarbeidsviljen som er vist fra alle parter for å få dette til. Pga lavere elvetall ved Øvre Rindal skole kan skolen avse noe av sine lokaler. Dette bygges om og tas i bruk av barnehagen. Dette er en enkel og billig løsning for å få til flere barnehageplasser allerede fra høsten.
 

Åge Jonli (Ap) støttet også dette. Det er ikke snakk om permanente endringer, kun oppgradering av bygget. Dette er viktig for å opprettholde full barnehagedekning i kommunen.


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 14/2050 REGULERINGSPLAN - NORDVOLL HYTTEOMRÅDE - ANDRE GANGS BEHANDLING

Saksdokumenter finner du HER.


Saka ble lagt fram av plansjef Sivert Dombu.

Det ble en del diskusjon om begreper i saksframlegget. En del forvirring rundt begreper er påpekt fra fylkesmannen. Line Flåtten (Ap) mente at dette må på plass, slik at det ikke er tvil om hva som menes når saken vedtas.
 

Tove Flåtten (Krf) forelo å utsette saka til neste møte, og dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

IMG_1666_690x386.jpg
 

SAK 14/2422 REGNSKAP 2013 FOR RINDAL KOMMUNE

Saksdokumenter finner du HER.


Saka ble lagt fram av økonomisjef Bjarne Nordlund.

Netto driftsresultat (overskudd) for 2013 er på ca 6 millioner. Dette tilsvarer omtrent anbefalte tall i prosent av omsetning, sa økonomisjefen.

Når det gjelder investeringer i 2013, kom det til et overforbruk på 1,3 millioner. Dette skyldes bl.a. en overskridelse på Skimuseet. En del av investeringsprosjektene fra 2013 er avsluttet, og en del pågår fortsatt. Dette gjelder Autoverkestedet og Øvre Dalen, hvor man også må regne med noen overskridelser.

I de fleste enheter kan en vise til mindreforbruk i forhold til det som var budsjettert. Unntak er anlegg og barnevern. Samlet har alle enheter brukt 3 millioner mindre enn budsjettert. Enhetene har styrt stramt innenfor sine budsjetter. Dette er flott jobba av alle enheter, påpekte Bjarne Nordlund.

Ola Bakken er kommunestyrets representant i kontrollkomiteen. Han takka på vegne av kontrollkomiteen alle som har gjort en utmerket god jobb i 2013.

Flere representanter roste alle ansatte og andre involverte som har gjort en god jobb, og bidratt til de gode tallene.

Kirsti Landsem (Sp) la fram forslag fra Senterpartiet om å avsette kr 500.000 til utviklingsarbeid, av dette kr 400.000 til strategisk næringsutvikling.
 

John Ole Aspli (Ap) påpekte bl.a. at det har vært en økning i sykefraværet. Dette man bør være oppmerksom på, mente han. Han var også bekymret for økt låneopptak.


Line Flåtten (Ap) stilte spørsmål om hvorfor Rindalshuset i år kan vise til bedre tall enn budsjettert. Bjarne Nordlund svarte at Rindalshuset har vært mer brukt enn tidligere, og det har også vært spart inn litt på lønn.


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, og Senterpartiets forslag ble også enstemmig vedtatt.

 

SAK 14/1092 ÅRSMELDING FOR RINDAL KOMMUNE FOR ÅRET 2013

Saksdokumenter finner du HER.


Saka ble lagt fram av tidligere rådmann, nå økonomisjef, Bjarne Nordlund.


Katja Røen (Ap) påpekte den iherdige innsatsen som er gjort i forhold til uønska deltid. Men hun uttrykte bekymring for at en del av tjenestene ser ut til å ytes med underbemanning, og nevnte også det økende sykefraværet. Vi må også fortsatt holde fast ved ambisjonen om å øke folketallet i Rindal, sa hun.
 

Ann Elin Brønstad_690x429.jpg

Leder i livsløpskomiteen Ann Elin Brønstad (Sp) nevnte bl.a. utfordingene i barnehagene. Det har vært problemer med å få nok utdannet personell til barnehagene, som pedagogiske ledere, og også vanskelig å skaffe tilkallingsvikarer. Når det gjelder skoler er det synkende elevtallet vår største utfordring, sa hun. Men vi må håpe at denne utviklingen vil snu.

Barnevernsaktiviteten i området er i vekst, sa Ann Elin Brønstad. Dette er grunn til bekymring. Ellers på NAV-området har vi Rindal kommune rekordlav utbetaling av sosialstønad. Dette har sammenheng med lav arbeidsledighet.

På livsløpsområdet har man hatt god måloppnåelse og god budsjettdisiplin, sa Ann Elin Brønstad.


Kirsti Landsem, for ressurskomiteen, uttrykte bekymring for landbruket generelt. Vegvedlikehold og asfaltering ble nevnt. Men det ikke kommunen som har ansvar for alle veger. Det har vært stor byggeaktivitet, som fortsatt pågår. Man kan vise til god måloppnåelse på alle ressurskomiteens felt.
 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 

SAK 14/2812 REFERATSAKER

     

Saksdokumenter til noen av referatsakene finner du via sakslisten HER.

Utdrag fra noen av referatsakene:


Ola T Heggem informerte om at Nordmøre museum har gjort en tilsetting ved Rindal Skimuseum. Anne Skjølsvold er tilsatt i 100% stilling. Skimuseet åpner 29. juni.

Det skal satses mer på MOT-arbeid framover.

Felles fiskekart for Trollheimen er under utarbeiding.

Rindal kommune er nå en del av plankontoret på Berkåk. Kommunen har mye arbeid til plankontoret det første året.

Det ble stilt spørsmål om asfaltering. Det er det ikke noe nytt om den saken, sa ordføreren. Det vi etterspør fra fylkeskommunen nå er tannlege og asfalt, og vi forventer fortsatt å få begge deler, sa Ola T. Heggem.

       
Tips en venn Skriv ut