Torsdag
Torsdag Skyet
10°
Skyet
Lett bris
Fredag
Fredag Delvis skyet
15°
Delvis skyet
Svak vind
tp_leserinnlegg_valg2019

Valgkamp i Rindal

Det har vært både spennende og interessant å følge en lokal valgkamp litt fra sidelinjen. Med unntak av 2007 er det første gangen siden 1980-tallet. Både på og mellom linjene er undertegnede beskrevet som feig, mangler tillit både her og der, driver hersketeknikk osv osv. Det må jeg selvfølgelig leve med og som ordfører må en stå for både populære og mindre populære vedtak, ta ansvar og stå oppreist om det blåser. Men det kan ikke være slik at ordføreren må ta hele ansvaret for enstemmige beslutninger i forskjellige fora og at evt avvikende synspunkter bare kommer fram i valgkamper. Mitt eneste motiv i denne valgperioden, som i alle tidligere perioder har vært å jobbe for best mulig utvikling i kommunen og bygda Rindal.

Jeg er skuffet over at det lages partipolitikk av saker som dreier seg om personalpolitikk. Kommunestyret har et overordna personalansvar. I Rindal og i alle andre kommuner er den daglig oppfølgingen delegert til rådmannen. I tillegg har Rindal kommunestyre delegert noe til formannskapet som utgjør administrasjonsutvalget sammen med 2 tillitsvalgte fra arbeidstakerne. I et lovpålagt arbeidsmiljøutvalg med 5 representanter fra arbeidstakerne og 5 fra arbeidsgiver, sitter ordfører og opposisjonsleder som politiske representanter på arbeidsgiversiden. Vi har også et forhandlingsutvalg som består av rådmann, ordfører, varaordfører og opposisjonsleder. I tillegg har vi også diskutert slike saker i et utvalg vi har kalt «utvidet KO». Det har bestått av lederteamet og ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og leder i driftsstyret fra politisk nivå. For meg har det vært viktig å involvere alle disse og først og fremst Line og Magnar (for å bruke navn) i alt personalpolitisk arbeid. Jeg har delt alle mine opplysninger og de fleste tanker med dem. Unntaket er et omtalt leserinnlegg jeg sendte ut i vår. Magnar kjente til at innlegget ble skrevet, Line ingenting.

I et leserinnlegg refereres det til et møte i Arbeidsmiljøutvalget. Line og undertegnede var tilstede i møtet, men engasjerte oss ikke. Arbeidstakerne sine representanter og vår administrasjon var enige om konklusjonen og vi så ingen grunn til politisk innblanding. Men det var et krevende møte.

For meg har dialogen og kontakten med arbeidstakerorganisasjonene vært sentral og avgjørende i min arbeidsgiverfunksjon. Jeg tror selv jeg har bidratt til godt klima både i lokale forhandlinger, i drøftingsmøter og i annen dialog. Jeg har likt den rollen. I den nye kommuneloven som trer i kraft etter valget blir denne oppgaven i sin helhet lagt til rådmannen.

I leserinnlegg om den mest omtalte saken, vises det til en beklagelse fra rådmannen. Den beklagelsen skjedde i et møte mellom arbeidstaker, hennes organisasjon og rådmannen. Organisasjonen var representert både med lokale og regionale representanter. Beklagelsen ble bekreftet i et møtereferat underskrevet av partene. Ingen ble mer glad for det referatet enn politisk ledelse. At arbeidstaker på tross av dette senere valgte å ta saken inn i rettsapparatet, kommenteres ikke.

I leserinnlegg vises det også til dårlig arbeidsmiljø i kommunen. Alle er enige om at vi alle jobber best og gir de beste tjenesten når vi trives. Derfor er det så viktig å jobbe kontinuerlig med arbeidsmiljøet. De to siste åra er det gjennomført en medarbeiderundersøkelse i regi av KS, 10-faktorundersøkelsen. Målet er å bevare og forbedre tjenester og utvikle organisasjonen og arbeidsmiljøet positivt. Tilbakemeldingene er stort sett positive i hele organisasjonen, men det er selvfølgelig et forbedringspotensiale. Oppfølging av undersøkelsen er godt i gang i alle enheter og avdelinger.

Jeg hører også bak min rygg at det er behov for fornyelse. Det er jeg for så vidt enig i og bestemte meg i februar for ikke å stille til gjenvalg som ordfører. Konklusjonen da som nå er at det er bra for Rindal og bra for meg. Senterpartiet har to nye, relativt ferske representanter som er klare for arbeid i formannskap og for delegerte arbeidsgiveroppgaver. De har begge arbeidsgivererfaring fra privat næringsliv og blir kanskje de eneste nye i det kommende formannskapet.

Jeg startet dette innlegget med en klar intensjon om ikke å skrive en forsvarstale. Dersom noen likevel vil oppfatte det slik, får jeg leve med det. Målet mitt var å fordele ansvar slik det faktisk har vært og samtidig minne om formuleringer om temaet i partiprogrammene. Senterpartiet har et eget kapittel, kap. 12 i programmet som omhandler kommunen som arbeidsgiver. Her er klare og greie formuleringer som viser at de vil ta dette ansvaret på alvor også i åra framover. Anbefaler alle som er opptatt av arbeidsgiverfunksjonen å lese dette før valgdagen.

Til slutt vil jeg minne om at et overordna arbeidsgiveransvar er å ta vare på alle, først og fremst i dialog med arbeidstakerorganisasjonene. Jeg vil med dette takke alle de representantene og organisasjonene jeg har møtt i disse årene. Med ny kommunelov vil det bli ekstra viktig å få på plass gode rutiner for trepartssamarbeid mellom administrasjon, arbeidstakerorganisasjoner og politikk.


Ola T Heggem.