Tirsdag
Tirsdag Delvis skyet
Delvis skyet
Flau vind
Onsdag
Onsdag Skyet
Skyet
Flau vind
Orkide og Mørebenken

ORKide - Nordmøre regionråd

Møte med Mørebenken

Tirsdag har det vært møte mellom ordførerne i ORKide - Nordmøre regionråd og Mørebenken i Oslo. Både regionrådet og Mørebenken er godt fornøyd med møtet. De fikk god dialog om viktige saker for Nordmøre.


Bakgrunnsnotat Mørebenken november 2017 - Vi løfter Nordmøre – sammen! 


Sentrale områder for vekst og utvikling på Nordmøre

Regionrådet ønsker å styrke dialogen med Mørebenken for gjensidig informasjon og god dialog om sentrale saker for Nordmøre på kort og lengre sikt. ORKide – Nordmøre regionråd ønsker å invitere Mørebenken til et aktivt, helhetlig og langsiktig samarbeid for å bygge opp under Nordmøre sine vekstmuligheter i et verdiskapende fylke. Vi løfter Nordmøre – sammen!


Bakgrunn

Samfunnsutviklingen på Nordmøre har over tid vært preget av svingende internasjonale konjunkturer,  fravær av et bredt utdannings- og forskningsmiljø og en betydelig underdekning av statlige arbeidsplasser. Dette har ført til at Nordmøre har lavere utdanningsnivå enn gjennomsnittet i fylket og et mindre mangfoldig og forutsigbart arbeidsmarked. Kommune- og regionreformen har funnet sin avklaring og det er nå sentralt for Nordmøre å ha fokus på de sakene som bygger oss sammen og som styrker vekstvilkårene for regionens nærings- og samfunnsliv.

Det er for tiden høy aktivitet i næringslivet rundt om på Nordmøre med vekst i arbeidsplasser i de fleste kommunene. Samtidig har regionsenteret Kristiansund utfordringer med høy arbeidsledighet og lavere arbeidsplassdekning. Utflytting av sykehuset forsterker utfordringene. Situasjonen stiller krav til godt samarbeid mellom lokalt, regionalt og sentralt politisk nivå om å styrke infrastrukturen på Nordmøre og bidra til realisering av viktige samfunnsprosjekter for vekst og verdiskaping i regionen.
Nordmørsregionen har vekstpotensial på flere sentrale områder, og det er veldig positivt at det er bred politisk oppslutning om å styrke utdanningstilbudet og satse på Helseinnovasjonssenteret som viktige verktøy for å styrke regionen.
 

Sentrale tema og saker for Nordmøre

Regionrådet mener at følgende tema er sentrale for å lykkes i arbeidet for vekst og utvikling på Nordmøre:

•Bygge sterkere bo- og arbeidsmarked

•Styrke kompetansenivå og kompetansebehov

•Sikre et godt fremtidig helsetilbud

•Ny region – nye muligheter

•Rammevilkår med betydning for kommunene
 

Nordmøre ønsker samarbeid med Mørebenken om følgende konkrete saker:


Opera- og kulturhus

Oppstartsmidler i Statsbudsjettet for 2018
 

E39 Betna – Stormyra

•Primært: 20 millioner i budsjett for 2018.

•Sekundært: Støtte til en merknad ved komitebehandling/ stortingsbehandling som lyder: «Stortinget ber regjeringen sikre oppstart og ta nødvendig medfinansieringsansvar for strekningen E39 Betna –  Stormyra i løpet av 2018»
 

Halsafjorden

Merknad ved behandling av statsbudsjettet:

«Stortinget ber om at regjeringen og Statens Vegvesen prioriterer plan – og utredningsressurser slik at kryssing av Halsafjorden kan vurderes som teknologipilot så tidlig som mulig i programperioden 2018-23»
 

Nedbetalingstid bompengelån

Inntil 40 års nedbetaling for bompengelån til fergeavløsningsprosjekter. 
 

Innfartsvei Rv70

Merknad fra Transportkomiteen/stortinget til statsbudsjettet:

«Flaskehalser på innfartsveien til og fra Kristiansund sentrum må planlegges og utbedres før nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal tas i bruk»
 

E39 Astad – Bjerkeset

Merknad fra Transportkomiteen/stortinget til statsbudsjettet:

«Flaskehalser på innfartsveien til og fra Kristiansund sentrum må planlegges og utbedres
før nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal tas i bruk»
 

Fergeforbindelse Aure – Hitra
Merknad fra Kommunalkomiteen til statsbudsjettet:

Disse medlemmer er fornøyd med avklaringen fra regjeringen, men ser med bekymring på at nye fergesamband ikke skal komme inn i kriteriedataene før etter to års drift. Det vil bety en betydelig merkostnad for fylkeskommunene, som vil gjøre det lite attraktivt å anlegge nye fergesamband. Disse medlemmer ber derfor regjeringen komme tilbake til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett med forslag til hvordan nye fergesamband kan inkluderes i kriteriedatasettet fra oppstart, eller at departementet foreslår en egnet overgangsordning for tilskudd til nye fergesamband til de på naturlig vis er en del av kriteriedatasettet.»
 

Campus Kristiansund

•30 studieplasser til Havteknologi (Høgskulen på Vestlandet)

•Prosjektmidler til forskningsmobilisering og utvikling av vekstmiljø
 

Fagskolen

•Styrket finansieringsmodell for kostnadskrevende utdanninger

•Videreføre finansiering av nye studieplasser for 2019.
 

Fremtidsrettet SNR og DMS Kristiansund

•Barneavdeling

•DMS med rekrutteringskraft

•Finansiering for utvikling av Helseinnovasjonssenteret inn i neste fase
 

Statlige arbeidsplasser

•Støtte i arbeidet for å få statlige kompetansearbeidsplasser til Møre og Romsdal og til Nordmøre

•Tidlig innspill om kommende endringer innen offentlig organisering

•Organisering må følge nye regioner

•Følge opp at Møre og Romsdal blir en likeverdig region
 

Rammebetingelser for kommunene

•Bevar den kommunale eiendomsskatten på verk og bruk.

•Innfør produksjonsavgift for oppdrettsnæringen.

•Fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle må ikke svekkes. 

 

Tekst og foto: ORKide

Tips en venn Skriv ut