Søndag
Søndag Klarvær
20°
Klarvær
Flau vind
Mandag
Mandag Delvis skyet
20°
Delvis skyet
Svak vind
DSC_0221

Må se på tiltak for å redusere merforbruket

Onsdag var det kommunestyremøte i Rindal. Blant sakene som ble diskutert var budsjettoppfølging innenfor helse og omsorg, og økte kostnader i forbindelse med rehabilitering av skolekjøkkenet.

16 representanter møtte.

Saksdokumentene til møtet finner du på Rindal kommune sin hjemmeside.
 

Spørrretime:

Tove Flåtten (uavh.) spurte om hvor sterkt slagordet "Porten til Trollheimen" står i Rindal, siden surnadalingene nylig har vært ute og lett etter porten til Trollheimen i Todalen.

Ordfører Ola T Heggem sa at "Porten til Trollheimen" fortsatt er Rindal sitt slagord, og regner derfor med at det ikke blir tatt i bruk av andre kommuner.
 

Line Flåtten (Ap) spurte om kommunen har sikret vedlikehold av drikkevannsanlegg, med tanke på hva som har skjedd med e-coliutbrudd i Askøy i den siste tida.

Plansjef Sivert Dombu (assisterende rådmann) svarte at det blir tatt prøver av drikkevannet i Rindal hver uke. Mattilsynet har også tilsyn med dette, og tilbakemeldingene har vært positive.


Rektor ved Rindal skole Jon Brønstad fortalte om svært gode tall for måloppnåelse for Rindal skole. Det er den såkalte skolebidragsindikatoren som er særlig høy denne gangen. Rindal skole har gode resultater på flere undersøkelser. Dette kan man lese mer om i en av dagens referatsaker og på skoleporten.no - læringsresultat.


022/19 - Godkjenning av møtebok

Møteboka ble enstemmig godkjent.


023/19 - Avtale om museumstilknytning fra år 2020

Saka ble lagt fram av kulturleder Morten Møller. Det har ikke vært så enkelt å få dette på plass, for det er mange utfordrende spørsmål som skal avklares. Men man håper å ha avtalen klar til politisk behandling til høsten. Nordmøre museum har sagt opp sin avtale fra 01.01.2020, så det er svært viktig å få på plass en avtale med Musea i Sør-Trøndelag fra den datoen.

Tove Flåtten (uavh.) påpekte at det er viktig å få fram at man ønsker å beholde bygningsmassen på skimuseet, og aktiviteten bl.a. med venneforeninga.


Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret gjør følgende vedtak i forbindelse med prosessen i forhold til ny museumstilknytning for Rindal skimuseum:
1) Rindal kommune(RK) tar Stiftelsen Nordmøre Museum(SNM) sin oppsigelse fra 27.12.18 av samarbeidsavtalen mellom Rindal kommune og SNM til etterretning.
2) Rindal kommune søker styret i Musea i Sør-Trøndelag(MIST) om å bli konsolidert inn i MIST fra 01.01.2020, og deretter kjøpe aksjer og bli medeier i selskapet.
3) Rindal kommune vil følge opp de økonomiske forpliktelser ett medeierskap og samarbeidsavtale om drift vil gi innenfor rammer beskrevet i saka.
4) Ordfører og rådmann får i fellesskap fullmakt til å utforme søknad om konsolidering/eierskap i MIST, og deretter framforhandle en endelig samarbeidsavtale som avklarer ansvar i driftsoppgaver, eierskap av bygninger/samlinger, årlige tilskudd fra RK til MIST m.m.
5) Rindal kommune ønsker i utgangspunktet at bygningsmasse og gjenstander/samlinger fortsatt skal være i kommunens eie.
6) Rindal kommune legger til grunn at virksomheten ved Rindal skimuseum blir definert som en virksomhetsoverdragelse fra SNM til MIST i forhold til navn på museet og de ansattes arbeidsforhold/-avtaler.
7) Rindal kommune forutsetter at statstilskuddet som tidligere har gått til SNM for drift av Rindal skimuseum overføres med samme nivå til MIST ved en overføring.
8) Kommunestyret vil holdes orientert om den videre prosessen underveis, og ønsker at endelig avtale mellom RK og MIST skal legges fram for politisk behandling ila høsten 2019. 


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

DSC_0226.jpg

024/19 - Endring i avtalen om tilsynssamarbeid på Nordmøre


Saka ble lagt fram av plansjef Sivert Dombu.

Rådmannens innstilling: 

Rådmannen tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Rindal kommune slutter seg til avtalen om å inkludere Kristiansund kommune som deltaker i det interkommunale samarbeidet om tilsyn i byggesaker etter plan- og bygningsloven.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale i tråd med saksframlegget og det vedlagte utkastet til revidert samarbeidsavtale, evt. med mindre administrative eller redaksjonelle endringer som er omforente mellom samarbeidskommunene. 


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

025/19 - Nytt skolekjøkken Rindal skole


Saka ble lagt fram av teknisk sjef Nils Heggem. Det er tatt en ny runde på kostnadsberegning, og prisen har gått opp siden sist saken var oppe i kommunestyret.

Line Flåtten (Ap) spurte om det nå er tatt høyde for uforutsette kostnader. Er det mulig å få mer inntekter for utleie av skolekjøkkenet? Hun ba også om at kommunestyret blir orientert om eventuelle nye kostnadsoverskridelser.

Nils Heggem svarte at det er plusset på 10% for uforutsette kostnader, noe som ofte er for lavt. Men man håper at det er nok i dette tilfellet. 

Arild Haugen (Sp) spurte om det er mulig å få en mer detaljert oversikt over kostnadene.

Nils Heggem svarte at detaljer i anbud må unntas offentlighet, av hensyn til fri konkurranse. Mer detaljer kan føre til at hele saken må unntas offentlighet.

Kjetil Løften (Sp) spurte om hvordan momskompensasjon virker inn, også med tanke på utleie.

Økonomisjef Henning Andersen svarte at dette er et skolebygg, og momskompensasjonen ved evt utleie er derfor så liten at det ikke er relevant.

Bente Rikstad (Sp) spurte om når ombyggingen skal skje. Hvilke konsekvenser dette har for elevene?

Nils Heggem svarte at skolekjøkkenet blir stengt i et par måneder mens arbeidet blir gjort. Det blir en gang i løpet av høsten.

Tove Flåtten (uavh.) spurte om hvor for ikke flere firma sender inn anbud på et slikt prosjekt.

Dette er vanskelig å svare på, sa Nils Hegge. Men det er et komplisert prosjekt med mange underleverandører, som kanskje ikke er så attraktivt for de fleste entreprenører.


Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret vedtar full rehabilitering av skolekjøkkenet ved Rindal skole.
Prosjektet får en økonomisk ramme på kr. 4 500 000,- inkl mva i investeringsbudsjettet for 2019.
Det er allerede bevilget kr. 1 930 000 i budsjettet 2019 (prosjektnummer 22211). Kommunestyret tilleggsbevilger nå kr. 2 570 000,- inkl mva. Dette finansieres ved mva-kompensasjon kr. 900 000,- og nytt låneopptak på kr. 1 670 000,-.
Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet i tråd med retningslinjer i Økonomireglementet. Avdragstid 25 år.


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

026/19 - Tertialrapport 1. tertial 2019


Saken ble lagt fram av økonomisjef Henning Andersen.

Når det gjelder både lønn og totale kostnader ligger man god an på de fleste ansvarsområder, med unntak av helse og omsorg, som ligger over budsjettet hittil i år. Men for kommunen som helhet er det ikke alarmerende kostnadsoverskridelser.

Det jobbes når med å kartlegge overskridelsene innenfor helse og omsorg, og å redusere kostnadene.

Særlig innenfor helse og omsorg og bygg og anlegg rapporteres det nå at høvelen ikke lenger er et effektivt virkemiddel, påpekte økonomisjefen.


Kirsti Barbo Landsem (Sp) takket for en oversiktlig og forståelig framstilling. 

Line Flåtten (Ap) takket også for en god framstilling. Hun påpekte at det er bra at de ansatte er involvert i gjennomgangen. Hun spurte om kommunestyret risikerer å vedta nedlegging av tjenester ved å gjøre vedtak i denne saken.

Magnar Dalsegg (H) påpekte at enhetslederne har et ansvar for å holde seg innenfor budsjettet. 

Tove Flåtten (uavh.) sa at hun er litt bekymret for tjenestene innenfor helse og omsorg, ikke minst med tanke på sykefraværet. Hun ba om tilbakemelding til kommunestyret før det eventuelt blir innført store innsparingstiltak innenfor helse og omsorgstjenestene.

Ordfører Ola T Heggem (Sp) sa at det er viktig at administrasjonen får arbeidsro til å innføre tiltak innenfor helse og omsorg, men at kommunestyret ønsker å være informert om større tiltak som må gjennomføres.

- Den balansegangen må vi finne i fellesskap, sa han.
 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret tar tertialrapport for 1. tertial til etterretning.


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
DSC_0230.jpg
Økonomisjef Henning Andersen.
 

027/19 - Budsjettregulering juni 2019
 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyre vedtar Oversikt drift og drift og budsjettskjema 1A og 1B slik de fremgår av saksdokumentet.


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 


028/19 - Rammer for handlingsprogram, årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023


Saken ble lagt fram av økonomisjef Henning Andersen.


Rådmannens innstilling: 

1.Kommunestyret vedtar det finansielle måltallet netto driftsresultat, og at dette over tid skal ligge på 2 %.
2.Kommunestyret vedtar tidsplanen og opplegget for budsjettprosessen slik den er beskrevet i saken.
3.De budsjettansvarlige/enhetslederne lager budsjett/økonomiplan for 2020-2023 basert på rammer i gjeldende økonomiplan og vedtak i denne saken. Eventuelle endringer vedtatt i budsjettreguleringer gjort i 2019 og andre kjente endringer som må hensyntas innarbeides i balansert budsjett fra enhetslederne. Enhetslederne beskriver konsekvenser av eventuelle tiltak for å komme innenfor rammen. I tillegg skal det lages
•lister over ønskede investerings- og driftstiltak, samt
•et forslag til hvilke endringer som skal gjøres dersom eget budsjett (netto) må reduseres med 2 %.
4. Kommunestyret støtter vurderingene som er gjort av rådmann under «BALANSERING AV BUDSJETTFORSLAGET» i saksframstillingen. Rådmannen får fullmakt til å endre rammene som fordeles ut på enhetene i rådmannen sitt framlegg.
5. Rammer for investeringer settes foreløpig som i vedtatt økonomiplan inkludert vedtatte ramme på 50 millioner for helsehus. 


Tilføyelse under pkt 2:

Det må avholdes et informasjonsmøte med bred deltakelse fra både administrasjon og folkevalgte i god tid før rådmannens budsjettforslag legges fram i oktober.


Rådmannens nye innstilling, med overnevnte tillegg under pkt 2, ble vedtatt.

 

029/19 -  Tilbakemelding kommunestyre på spørsmål 15/5


Saken ble lagt fram av økonomisjef Henning Andersen. 

Økonomisjefen forklarte forskjellen på brutto og netto driftsresultat. I netto driftsresultat er finansinntekter og finansutgifter regnet med. Avskrivinger i forhold til nedbetaling av lån virker også inn på disse tallene.


Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret tar tilbakemelding til orientering.


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

030/19 - Salg av kommunen sine aksjer i Trollheimslab AS

Dette dokumentet er unntatt offentlighet etter § 23 av hensyn til det offentlig sin forhandling.

 

031/19 - Svorka Energi AS – justering av konsernstruktur for tilpasning til lovpålagt krav om selskapsmessig skille. Tildeling av fullmakt til ordførere og fylkesordfører.


Rådmannens innstilling: 

1. Rindal kommune godkjenner justering av konsernstrukturen for Svorka Energi AS slik det framgår av saksframlegget.
2. Ordfører gis fullmakt i medhold av kommuneloven § 9, 5. ledd til å signere på nødvendige dokumenter for å tilpasse Svorka Energi til det lovpålagte kravet om selskapsmessig skille som skissert i planlagt selskapsstruktur som angitt over, herunder også å stemme i tråd med dette på relevante generalforsamlinger for å sikre gjennomføring av endringene.


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

032/19 - Interkommunalt barnevernssamarbeid – endringer og muligheter


Rådmannens innstilling: 

Saken tas til orientering.

Bakgrunn: 

Gjeldende interkommunale barnevernssamarbeid mellom Halsa, Rindal og Surnadal blir endra fra 01.01.2020. Halsa kommune har sagt opp sin del av avtalen da de blir en del av Heim kommune fra nyttårsskiftet. 


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.033/19 - Godtgjørelse til folkevalgte
 

Rådmannens innstilling: 

Vedlagte reglement for godtgjørelse til folkevalgte vedtas. Reglementet vedtas for en fireårs periode. 


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 


034/19 - Etablering av et nytt miljøselskap - Remidt IKS


Saken ble lagt fram av Ordfører Ola T Heggem og plansjef Sivert Dombu. Viktige forutsetninger for sammenslåing av renovasjonsselskapene har vært at tjenestene ikke skal bli dårligere, og at prisene ikke skal skyte i været.
 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar å gå inn i miljøselskapet ReMidt IKS (org.nr. 975 936 333), med den målsetting å sikre innbyggerne framtidsrettede og kundeorienterte løsninger, som samtidig bidrar til å øke materialgjenvinningen på en kostnadseffektiv måte.
- Rindal kommunes eierandel på vedtakstidspunktet er 1,6 %.
- Som følge av vedtatte kommunesammenslåing vil eierbrøken bli justert fra 1.1.2020, jf. vedlagte utkast til ny selskapsavtale.

2. Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til ny selskapsavtale for miljøselskapet ReMidt IKS, herunder vedlagte retningslinjer for valgkomité.
- Eier- og ansvarsandelen til hver kommune som slutter seg til samarbeidet, beregnes ut ifra folketallet ved første årsskifte etter hvert kommunevalg.
- Kommunen hefter for selskapets samlede forpliktelser i henhold til sin eierandel i selskapet.
- Selskapets totale låneramme til investeringsformål er 400 mill. kroner.

3. Rindal kommunestyre tildeler miljøselskapet ReMidt IKS enerett på innsamling, transport, behandling og omsetning av alt avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg mv.
- Videre tildeles ReMidt IKS enerett på innsamling og handtering av alt avfall fra kommunens egen virksomhet.
- ReMidt IKS kan, for avgrensede oppgaver innenfor selskapets ansvarsområde, tildele enerett videre til andre offentligrettslige organ. Denne enerettstildelingen skal alltid være tidsbegrenset.
- Enerettstildelingen skjer med hjemmel i anskaffelsesforskriftens § 2-3.
- Alle oppgaver som ReMidt IKS er tildelt ved enerett skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34.
- Enerettstildelingen begrunnes med at den valgte løsning gir best miljømessig effekt gjennom økt materialgjenvinning og er den løsning som også gir lavest pris i forhold til alternative løsninger som er utredet. Enerett anses som en nødvendig og hensiktsmessig løsning for å bidra til at nasjonale mål om økt materialgjenvinning og reduksjon av klimautslipp nås.
- Enerettstildelingen kunngjøres av kommunen og på Selskapets hjemmeside.

4. Kommunestyret slutter seg til prinsippet om lik pris for like tjenester, som betinger at alle eierkommunene vedtar like renovasjons- og slamforskrifter.
- Kommunen tar de felles lokale forskriftene opp til sluttbehandling, etter at de har vært på en forutgående høring, jf. forvaltningslovens § 37.
- I forbindelse med sluttbehandlingen av forskriftene har kommunen til intensjon å delegere forvaltningsmyndighet til ReMidt IKS, jf. forurensingsloven § 83.

5. Rindal kommunestyre vedtar vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom kommunen og ReMidt IKS.

6. Kommunestyret vedtar å delta i stiftelsen av et nytt næringsselskap ReMidt Næring AS, som har til formål å drive forvaltning og næringsutvikling knyttet til miljø- og gjenvinningsområdet, herunder oppkjøp av selskaper, eie aksjer i andre selskaper og fast eiendom.
- Rindal kommunes direkte eierandel utgjør 2,93 %, fastlagt ut ifra de verdiene som overføres fra selskapene/kommunene til ReMidt Næring AS på stiftelsestidspunktet.
- Kommunen vedtar å gå inn med 2.930 kroner i aksjekapital.
- Framlagte forslag til vedtekter og aksjonæravtale godkjennes. 


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 

035/19 - Referatsaker og orienteringer


Ordfører Ola T Heggem gikk igjennom referatsakene.

Høring angående vindmøller i vårt distrikt har frist 1. oktober. Saken vil bli diskutert i kommunestyret til høsten.

Leiligheter på Lykkja er i disse dager solgt til nye eiere. Dette skjer gjennom VIBO.

T-komponentbygget er lagt ut for salg. Det har vært en viss interesse for det.

Meieribygget er påbegynt revet. Det jobbes med saken, og kommunen har som intensjon at rivingen skal fullføres.

Jostein Grytbakk har nå fått svar på sitt spørsmål fra forrige kommunestyremøte. Det henvises til protokoll fra kontrollutvalget. Kontrollutvalgets sakliste vil heretter bli offentliggjort på kommunens hjemmeside.