Lørdag
Lørdag Delvis skyet
Delvis skyet
Flau vind
Søndag
Søndag Klarvær
Klarvær
Stille

Kysinga kraft bygger kraftstasjon

NVE har gitt Kysinga kraft as tillatelse til bygging av Kysinga kraftverk og gitt prosjektet konsesjon. Nå søker Rovas på vegne av tiltakshaverne ved Lars Kirkholt Rindal kommune om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av Kysinga kraftverk.

Rovas as står bak søknaden til Rindal kommune og har stått for prosjekteringa av Kysinga kraftverk. De gjorde samme jobben for Gryta kraft, som nylig hadde åpning. Det kan du lese alt om her.
Byggestart for Kysinga kraftverk er satt til uke 29 i midten av juli og ferdigstillelse om ett år - uke 29 2010, inkludert opprydding i området og innsending av ferdigrapport til NVE.
 
Inntaksdammen
Inntaket for Kysinga kraftverk er plassert på kote 360 mellom de to tredammene som står i dag. Inntaksdam og kum skal lages i betong og plasseres slik at rørføringen ut av området blir mest gunstig. Det skal bygges et treoverbygg over inntakskummen. Total bredde på dammen vil bli rundt 15 meter og høyden fra bunnen til topp dam blir maksimalt fire meter. Dammen skal bygges som en overstrømningsdam og forankres på fjell i heile dammens lengde. Inntaksmagasinet vil få et areal på inntil 600 kvadratmeter og et volum på 2000 kubikkmeter.
 
Her er området for plasering av og illustrasjon av inntak:
 
Rørgate og kraftstasjon
Turbinrører fra kraftstasjon til inntak vil få en total lengde på rundt 650 meter og turbinledningen fra inntaket til utløpet skal gå i skogsterreng og langs skogsvegen sør for elva. Fra kraftstasjonen og opp til inntakskummen skal røret graves ned i heile sin lengde.
Kraftstasjonen skal plasseres i området der skogsvegen krysser elva på kote 255. Stasjonen vil få et flateareal på rundt 120 kvadratmeter og vil inneholde driftsrom, kontrollrom, og transformatorrom. Total arealbruk på tomt for stasjonen er beregna til 500 kvadratmeter.
 
2x625 kilowatt
Kraftverket skal utstyres med to vertikale Pelton-turbiner med maksimal ytelse 2x625 kilowatt. Kraftstasjonen skal plasseres i terrenget slik at man får tilstrekkelig gårdsplass for transport av materialer og utstyr. Fordi kraftlinja blir plassert relativt nært stasjonen anses det som nødvendig å trekke stasjonen inn i skråninga som går ned mot elva like ved kote 255. Dette vil i tillegg bidra til at stasjonshuset ikke blir så godt synlig i terrenget og man kan utnytte massene som graves/sprenges ut fra skråningen til etablering av tomt.
 
Her ser du illustrasjon av kraftstasjonsområdet:
 
Det går i dag skogsbilveg av relativt god kvalitet oppover i terrenget til området der dammen skal etableres. Det vil her bli nødvendig å lage en avgreining til denne med ny veg som blir rundt 75 meter. Denne vegen vil beslaglegge et areal på 300 kvadratmeter.
Kraftverket skal ha egen trafo på kraftstasjonen og generator kobles til hovedtavle på stasjonen. Det må legges rundt 100 meter med høgspentkabel fra trafo i kraftstasjonen og østover til innmatingspunkt på eksisterende høgspentlinje.
 
Her ser vi situasjonsplan for Kysinga i Rindal med Kirkholt Nestu og Kirkholt Oppistu, kraftstasjon, rørtrase og inntaksdam for Kysinga kraftverg inntegna:
Alle illustrasjonene fra søknaden til Rindal kommune.
 

Tips en venn Skriv ut