Mandag
Mandag Delvis skyet
14°
Delvis skyet
Flau vind
Tirsdag
Tirsdag Klarvær
13°
Klarvær
Flau vind
tp_leserinnlegg

Kritiske arbeidsforhold for ansatte i Rindal Kommune

"Jeg legger til grunn at kommunen har de formelle kravene til tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i orden, men er tvilende til om regelverket praktiseres tilfredsstillende i henhold til gjeldende lovverk, som regulerer arbeidslivet og sikrer arbeidstakernes rettigheter", skriver Jon Storløkken Bolme i dette leserinnlegget.

Jeg legger til grunn at kommunen har de formelle kravene til tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i orden, men er tvilende til om regelverket praktiseres tilfredsstillende i henhold til gjeldende lovverk, som regulerer arbeidslivet og sikrer arbeidstakernes rettigheter. Gjennom flere oppslag i lokale medier over lengre tid, gir det grunn til å anta at både den administrative og politiske ledelse i kommunen har sviktet når det gjelder å skape gjensidig forståelse og tillit mellom ledelse og ansatte.

Etter å ha lest rapporten/bekymringsmeldingen fra de 7 ansatte ved Rindal helsetun, og påfølgende reaksjon fra deres ledere, sitter jeg igjen med et inntrykk av at ledelsen ønsket å møte konstruktiv kritikk med makt. Det synes som om ledelsen mangler alminnelig folkeskikk, ikke følger allmenne oppfattelser av hensikten med et referat, og at de føler seg hevet over lover og regler.

Sju ansatte skriver et leserinnlegg om sin arbeidssituasjon i fellesskap. Alle sju kalles inn til et møte med administrativ leder, bedriftshelsetjeneste, tillitsvalgt og hovedverneombud. En slik møtesammensetting skulle tilsi at det var et alvorlig tema knyttet til de sju som skulle behandles.  De sju blir hver for seg tatt inn til samtale. De får ikke opptre samlet som en gruppe som skal forklare en felles handling, og splittes opp enkeltvis. Den enkelte ansatte vet ikke hvilke spørsmål de andre har fått eller hva de har svart. På møtet blir den enkelte informert om at ledelsen vurderer det som en alvorlig personalsak, og de ble forelagt et ferdig skrevet møtereferat. De måtte skrive under på at de var faglig udyktige og forplikte seg til å ta imot veiledning. Når ledelsen på et senere tidspunkt ikke ønsker at saken skulle vurderes av Fylkesmannen, ble enkeltvedtaket omgjort til vedtak. Slik forhindret de arbeidstakeren i å få innsyn i saken og å få saken vurdert av en høyere ankeinstans.

Mangelfulle rutiner:

Jarle Krogsæther står bak nettsiden vernetjeneste.no, og er også verneombud i Kristiansund Kommune. Krogsæther holder kurs om virket som hovedverneombud, og hvordan norske kommuner skal forholde seg arbeidsmiljøloven. Han har blitt forelagt varslingssaken i Rindal Kommune.

Krogsæter mener at innlegget fra varslerne var ``greit nok``. Og at det ikke er et brudd på grunnlovens § 100, som omhandler ytringsfrihet.

Rindal kommune har ikke dokumentert sakene mot de enkelte godt nok. Kommunen sier ingenting om hva de har gjort galt. De forteller heller ikke hvilke veiledning de skal få. Det vitner i beste fall om mangelfulle rutiner, sier Krogsæther.

Fagforbundets rolle:

Fagforbundet, og de tillitsvalgte i Rindal Kommune, har vært alt for defensive, i å utøve sin rolle, i tillegg til å forsvare, i dette tilfellet de syv ansatte ved helsetunet, og hovedverneombudet.

Bård Magne Sande var hovedverneombud da lanseringen av leserinnlegget fra de syv ansatte ved helsetunet ble publisert på Trollheimsporten i 2015.

Sande opplevde å bli satt på sidelinjen, og er ikke fornøyd med hvordan de tillitsvalgte handterte saken.

Grusomt møte:

Bård Magne Sande beskriver møtet han deltok på den 4.11.15 som grusomt. Det var i dette møtet de syv som skrev leserinnlegget måtte skrive under på at de var faglig udyktige.

Det kan virke som om kommunens strategi er å gjøre de ansatte usikre, svakere og lettere å styre for den som har makta. Å innkalle til et møte, med ferdigskrevet referat, er helt uakseptabelt og respektløst overfor de ansatte, og alle arbeidstakerorganisasjoners årelange kamp for rettigheter til arbeidstakere. Maktdemonstrasjonen fra ledelsen blir ytterligere skjerpet av at hovedverneombudet blir satt til side og ikke blir lyttet til. Det hele framstår som trakassering av ansatte.

Ut i fra det som har kommet fram i media, kan jeg ikke se at Rindal kommune har et fungerende arbeidsmiljøutvalg. Dette strider mot arbeidsmiljøloven.

Som tillitsvalgt, verneombud og leder i Arbeidsmiljøutvalg m.m. gjennom 30 år, deler jeg gjerne ut av mine erfaringer til kommunen

I kraft av å være hovedvernombud, skal man også sitte i bedriftsutvalget.

En bedrift over en viss størrelse skal ha verneombud i alle avdelinger i bedriften.

Ref. arbeidsmiljøloven:

``Dersom virksomheten består av flere atskilte avdelinger, eller arbeidet foregår på skift, skal det i alminnelighet velges minst ett verneombud for hver avdeling, eller hvert skift``

Dette er et minimum av tillitsvalgte i bedriften, enten den er kommunal, eller privat.

Min erfaring med å tilstrebe et inkluderende arbeidsliv, er å skape en gjensidig forståelse, og tillit mellom ledelse, og ansatte.

Denne grunnleggende basisen, er etter min oppfatning fullstendig fraværende i Rindal Kommune sin ledelsesstrategi.

§24

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver er:

Pt 1.

``Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd``

Kommunen må via sitt lovverk få på plass vedtak, slik at lovverket blir praktisert etter sin hensikt. I tillegg må den åpenbare ukulturen, som gjør det mulig for ledere å gjøre overtramp mot ansatte, uten at ansatte, tillitsvalgte eller andre ledere reagerer og får det stoppet. Kanskje er det udyktige ledere som trenger veiledning. Det finnes fagpersoner med spesialkompetanse på arbeidsmiljø, og som vil være behjelpelig med dette.

Til slutt vil jeg ta meg den frihet å komme med en generell sluttkommentar.

En kommune kan også gjøre feil. Da kan det være lurt å være ydmyk, erkjenne at dette er skjedd, og komme med en offentlig beklagelse.

I tillegg er det viktig å poengtere at tillitsvalgte ikke skal i skygge unna, men utføre den jobben de er valgt til å gjøre, ut i fra sitt regelverk.

 

Hilsen

Jon Storløkken Bolme

Tips en venn Skriv ut