Fredag
Fredag Delvis skyet
14°
Delvis skyet
Svak vind
Lørdag
Lørdag Klarvær
20°
Klarvær
Svak vind
DSC_0852

Kommunestyremøte i Rindal

Årsmelding og regnskap for 2018 var de viktigste sakene på kommunestyremøtet i Rindal onsdag. Regnskapet viser et netto driftsresultat på minus 1.454.107 kroner. Byggeregnskapet for Seljebrekka boligfelt ble også lagt fram på møtet.

Saksdokumentene til møtet finner du på Rindal kommune sin hjemmeside.

17 representanter møtte.
 

DSC_0830.jpg

Møtet startet med informasjon om Helseplattformen ved Tor Erling Evjen fra Trondheim kommune. Han har jobbet med Helseplattformen i flere år. Det handler blant annet om å samle informasjon innenfor helsevesenet. Helseplattformen vil gjøre det enklere å finne nødvendig informasjon om sin egen sykdomshistorie, diagnose og behandling.

Helseplattformen er banebrytende arbeid i Midt-Norge. Arbeidet har pågått siden 2015, og skal etter planen være ferdig i 2022.

"​Helseplattformen skal  innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten.

Det er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge utprøvingsregion for det nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal». 

Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte."

KIlde: helseplattformen.no


Åpen spørretime:

Jostein Grytbakk.jpg

Jostein Grytbakk stilte spørsmål om den såkalte "Solveig Fosseide-saken", om intern kontroll i kommunen, og kontrollutvalgets behandling av saken. Han spurte om kontrollutvalget har ført protokoll fra sin behandling av saken, og hvor han finner disse på kommunens hjemmesider. Han spurte også om saken ble endelig behandlet i kommunestyret.

Ordfører Ola T Heggem svarte at det er et interkommunalt sekretariat som forbereder sakene til kontrollutvalget. Han kunne ikke svare på hvordan møtene blir bekjentgjort, men det skal han finne ut av og svare på senere. Den omtalte saken er ikke endelig behandlet i kommunestyret. Ellers ba ordføreren nok en gang om respekt for retten, og påpekte at saken er avsluttet.

Jon Storløkken Bolme.jpg

Jon Storløkken Bolme etterlyste svar på spørsmålene som Solveig Fosseide stilte til ordføreren i forrige kommunestyremøte. Bolme spurte om hvorfor Fosseide ikke har fått svar på spørsmålene, Han spurte også om hvorfor spørsmålene ikke har stått på kommunenes postliste, om de er unntatt offentlighet og evt. hvorfor.

DSC_0838.jpg

Ordføreren svarte at Fosseide har fått et svar om at saken er avsluttet i retten. Han sa at de omtalte spørsmålene og svaret står på postlista.

 

016/19 - Godkjenning av møtebok


Møteboka ble enstemmig vedtatt.
 

DSC_0826.jpg

017/19 - 19/1683 - Årsmelding Rindal kommune 2018


Saken ble lagt fram av rådmann Birgit Reisch.

Rådmannen oppsummerte de viktigste sakene som er gjennomført i 2018. Hun roste alle ansatte og enhetslederne som har gjort en god jobb og fått gjennomført mye i 2018, tross begrensede ressurser.


Rådmannens innstilling: 

Årsmeldingen behandles slik:
· Driftsstyret anbefaler kommunestyret å vedta vedlagte årsmelding på ansvar 100-140 og 153-175.
· Formannskapet anbefaler kommunestyret å vedta vedlagte årsmelding på ansvar 151 og 152 som omhandler næring og plan, og vedlagte «internkontrollrapport» og likestillingsrapport.
· Kommunestyret vedtar i helhet Rindal kommune sin årsmelding for 2018 – inkl «internkontrollrapport» og likestillingsrapport - som vedtatt av Driftsstyre og formannskap.


Line Flåtten (Ap) ga også skryt til alle ansatte, blant annet for god måloppnåelse. Men hun uttrykte også bekymring, blant annet for et negativt årsresultat og synkende elevtall i skolen. Hun stilte blant annet spørsmål om hvilke utfordringer Helseplattformen vil føre med seg, og hvordan disse skal løses.

Kirsti Barbo Landsem (Sp) oppsummerte fra Formannskapets arbeid. Det meste av det som var planlagt i 2018 har blitt gjennomført.

Magnar Dalsegg (H) påpekte at årsmeldinga er tilgjengelig for alle innbyggerne. Han anbefaler folk å gå inn på årsmeldinga og se på hva som som er gjort og hva som er planlagt framover. Han etterlyste mer informasjon om fylkesbyttet i årsmeldinga, for det er ikke noe å skamme seg over, mente han.

- Honnør til alle som har bidratt til at vil har fått til så mye, sa Dalsegg.

Petter Baalsrud (Sp) oppsummerte fra Driftsstyret. 

- Jeg er både stolt og glad og har stor respekt for den jobben som er gjort, i forhold til de pengene som er brukt, sa han.

Tove Flåtten (uavh.) rettet også en stor takk til ansatte som har jobbet godt og gir innbyggerne gode tjenester.

Ordfører Ola T Heggem (Sp) sluttet seg til at skryt. Han ser samtidig at økonomien er en utfordring. Han roste den jobben som har vært gjort i forbindelse med fylkesbyttet, ikke minst av plansjef Sivert Dombu. Han takket også alle som har bidratt til alt som ble gjennomført i 2018.

Hege Gåsvand (H) påpekte at det også har vært noen negative tilbakemeldinger, blant annet vedrørende helsetjenestene i kommunen. Men hun rettet selv, som pårørende, en stor takk til de ansatte ved Rindal Helsetun.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.018/19 - Regnskap Rindal kommune 2018​
 

DSC_0850.jpg

Saken ble lagt fram av økonomisjef Henning Andersen.

Kommunen har god likviditet. Selv om resultatet er negativt i 2018 så øker likevel egenkapitalen i regnskapet. Dette skyldes i hovedsak pensjon og pensjonsforpliktelser, forklarte økonomisjefen.

Det er solgt boligtomter for 1,5 millioner i 2018.

Det er noe usikkerhet vedrørende eiendomsskatt og salg av konsesjonskraft framover.

Revisor Bjarne Dyrnes takket tidligere økonomisjef Bjarne Nordlund og kommuneadministrasjonen for et godt utarbeidet regnskap og årsmelding. Han påpekte at stagnasjon i inntektene, som kommunen nå opplever, gir store utfordringer. 

Leder i kontrollutvalget Johan Almås sa at kontrollutvalget ikke har noen kommentarer til det framlagte regnskapet.


Rådmannens innstilling:

1. Regnskapet for Rindal kommune for 2018 godkjennes med et netto driftsresultat på kr. minus 1 454 107 og et mindreforbruk på drift på kr. 1 416 530. Balansen godkjennes med Sum eiendeler og Sum egenkapital og gjeld på kr. 635 220 443. Ellers refereres til vedlagte Regnskapshefte med noter for 2018.

2. Mindreforbruket på driften – kr. 1 416 530 – avsettes til generelt disposisjonsfond.

3. Kommunestyret vedtar samtidig bruk av generelt disposisjonsfond til følgende i 2019: - Kr. 300 000 til utbedringsarbeid på Bolme bru – ansvar 162.

4. Følgende investeringsprosjekter, som i budsjettregulering i desember 2018 fikk redusert bevilgning gis følgende nye bevilgninger.

Prosjektene vedtas gjennomført i 2019:

Prosj nr Prosjekt navn Økt kostnad Red inntekt Red kostnad Økt inntekt Kommentar
38621 Tilskudd(spillemidler) 
basseng 
  1 400 000  Kommer trolig til utbetaling i 2019 
13038 Digitaliseringsprosjekt  
teknisk
300 000    
30301 Adresseprosjekt 125 000    
22211 Rehab/nytt skolekjøkken 330 000    
33508 Kjøp friluftsareal Tjønna 2017(kostnad) 750 000    
33508 Kjøp friluftsareal Tjønna 2017(tilskudd)    325 000  
25401 Biler hjemmesykepleien 700 000    
34504 Vannforsyning Lomunda (2018/19)  1 950 000    
Summer   4 155 000 1 725 000  

Rådmann gis fullmakt til å føre mva i tråd med regelverket.

Netto kostnad finansieres med momskompensasjon – kr. 200 000 - og ubrukte lånemidler kr. 2 430 000.

5. I tilleggbevilges midler – kr. 350 000 inkl. mva – til prosjekt 33922; Bil brann (røykdykker) 2018. Finansieres med ubrukte lånemidler.

6. VEDTAKET I DENNE SAKEN ANSES OGSÅ SOM BUDSJETTREGULERING FOR 2019-BUDSJETTET 


Magnar Dalsegg (H) ba om en oversikt over bruk av fondsmidler til vedlikeholdsprosjekter.

Line Flåtten (Ap) påpekte at også budsjettet for 2019 også viser et negativt driftsresultat. Kommunen har ikke lenger mulighet til å ta noen store grep å gjennomføre for å snu den negative utviklingen i økonomien. Men hun har tillit til at administrasjonen vil jobbe med dette og snu utviklingen.

Økonomisjef Henning Andersen sa at det skal la seg gjøre å skaffe en oversikt over bruk av fondsmidler i 2018 til neste kommunestyremøte.


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

019/19 - Sammenslåing av Møre og Romsdal revisjon

Rådmannens innstilling:

1.Rindal kommune slutter seg til samvirkeforetaket med navn Møre og Romsdal Revisjon SA.
2.Rindal kommune godkjenner utkastet til vedtekter.
3. Som representant til årsmøtet i Møre og Romsdal Revisjon SA blir ___ valgt. Følgende vararepresentanter blir valgt i rekkefølge:
   1. ___
   2. ___
   3. ___
   4. ___
4. Rindal kommune vedtar at Møre og Romsdal Revisjon IKS blir oppløst, og egenkapital blir tilbakeført eierne i tråd med gjeldende regler.
5. Rindal kommune godkjenner at kontorutstyr og liknende i Møre og Romsdal Revisjon IKS blir overført til Møre og Romsdal Revisjon SA. Ansatte i Møre og Romsdal Revisjon IKS får tilbud om stilling i Møre og Romsdal Revisjon SA i tråd kapittel 16 i Lov om arbeidsmiljø.
6. Rindal kommune godkjenner pensjonsforplikteer på tidligere ansatte i Møre og Romsdal Revisjon IKS blir fordelt på eierkommunene.


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

020/19 -  Referatsaker og orienteringer


Ordfører Ola T Heggem oppsummerte noen av sakene.

Nordmøre museum har sagt opp sin avtale med Rindal skimuseum fra 1. januar 2020. Det jobbes nå med en ny avtale med museene i Trøndelag.

Det har vært utlyst en tannlegestilling i Rindal. Det har nå kommet positive signaler på dette kan ordne seg.

Fjellområder i Rindal (Løfaldfjella) er utpekt som et mulig område for utbygging av vindmøller. Dette er fortsatt på et veldig tidlig stadium.

Fylkesmennene har lagt fram et forslag om supplerende vern i Trollheimen. Dette innebærer et litt utvidet verneområde, og forslag til nasjonalpark.

Det skal bygges tre eller fire hus i Seljebrekka i sommer. Kommunestyret må ta en tur dit til høsten for å se på dette.
 


021/19 - Byggeregnskap - Seljebrekka boligfelt
 

Nils Heggem.jpg

Saken ble lagt fram av teknisk leder Nils Heggem. Han oppsummerte hvorfor dette prosjektet har blitt mye dyrere enn opprinnelig budsjettert. Prisen på tomtene er derfor litt for lav i forhold til de beregnede kostnadene. 
 

Rådmannens innstilling:

Regnskapet for utbygginga av Seljebrekka Boligfelt (Boligfelt i sentrum; prosjekt 31521) godkjennes slik det er satt opp og beskrevet i saksframstillingen.

Total nettokostnad på prosjektet er kr. 16 712 523,- inkl. mva-kompensasjon.
Budsjett innvilget av kommunestyret er kr. 15 860 000,- inkl. mva-kompensasjon.


Arild Haugen (Sp) sa at det er veldig bra at dette boligfeltet endelig har kommet på plass. Men prisen er mye høyere enn forventet, i forhold til de opprinnelige anbudene. Her sitter han igjen med følelsen av å ha blitt lurt. Han foreslo at man i framtida kan legge mer av ansvaret over på entreprenørene, f.eks. ved å la entreprenørene foreta grunnundersøkelsene selv. 

Magnar Dalsegg (H) er representant i byggekomiteen. Han begynte med å beklage at byggekomiteen ikke har gjort jobben sin. En av forutsetningene for prosjektet var at kommunestyret skulle bli informert i hvert kommunestyremøte, og det har ikke vært gjort.

Dalsegg sa at det ikke ble gjort grunnundersøkelser på forhånd, bl.a. med tanke på hvor mye masse som måtte sprenges ut. Det ble mye mer sprengning og masseforflytting enn man hadde regnet med. Men det er likevel ikke lagt unna at kostnadene blir dekket inn ved salg av tomter. Dalsegg ga honnør til teknisk avdeling ved kommunen, som har jobbet godt for å holde kostnadene nede underveis.

Kjetil Løften (Sp) spurte om hvordan reglene for momskompensasjon virker her.

Line Flåtten (Ap) sa at det er bekymringsfullt at prosjektet ble så mye dyrere enn forventet, men hun deler ikke oppfatningen av å føle seg lurt. Det er alltid en del usikkerhet i slike prosjekter. Hun oppfordret til å ta lærdom av dette.

Tove Flåtten (uavh.) påpekte at det fortsatt er mange sentrumnære tomter som ikke er bebygd, både på Glennhaugen, nye Moan og Trollheim.

Ordfører Ola T Heggem (Sp) ba om en oversikt over hvor mye av kostnaden som går inn i selvkostregnskapet på vann og kloakk. Det er også viktig å spørre seg hva kommunestyret hadde gjort dersom prisen på 16 millioner kroner hadde blitt lagt fram i utgangspunktet.

- Konklusjonen blir likevel at vi må glede oss over hvert hus som kommer opp der oppe, sa Heggem.

Rådmann Birgit Reisch presiserte at man må ta lærdom av dette, for det er ikke mulig å ta sjansen på at det blir prosentvis like store overskridelser på neste store byggeprosjekt.

Helge Gåsvand (H) sa at Seljebrekka kanskje har blitt det fineste boligfeltet i kommunen, og hun er glad for at det er gjennomført. Hun er positivt overrasket over hvor mange som bygger hus der.

Økonomisjef Henning Andersen forklarte at momskompensasjon i et prosjekt som dette hovedsaklig ligger på vei, vann og kloakk.

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.