Lørdag
Lørdag Skyet
Skyet
Flau vind
Søndag
Søndag Delvis skyet
Delvis skyet
Liten kuling
Tomter Grytå

Grytåfeltet 2 blir kommunalt boligfelt

Formannskapet vedtok onsdag oppstart i Grytåfeltet 2 som kommunalt boligfelt. Rådmann Knut Haugen ser for seg at utbygging starter allerede inneværende år.

Grunnet stor etterspørsel ønsker Surnadal kommune raskt å få til flere sentrumsnære kommunale boligtomter i nedre Surnadal. Flere aktuelle nye boligfelt har vært i planleggingsfasen de siste årene, men det er få som er kommet langt nok for å dekke det kortsiktige behovet for byggeklare tomter.

Kommunen har med grunneiere Nina Kolltveit Sæter og Jon Magne Sæter inngått en skriftlig intensjonsavtale om kjøp av grunn. Dette realiserer en eldre reguleringsplan på et felt som ligger nedenfor Tømmerhaugen / Sæterlia i tilknytning til et eksisterende felt i den gamle delen av Grytåfeltet. Grunneierne har tidligere vurdert å bygge ut feltet i privat regi.

Det aktuelle feltet på litt over 15.500 kvm er regulert for 10 tomter. Det aktuelle området er i dag brukt til beitemark, men grunneiere har alternativt beite – og både arealplan og reguleringsplan stadfester at området er tiltenkt boligformål.

 

Oppstart i år

- Feltet vil vere relativt greit å bygge ut teknisk sett, med forlenging av eksisterende veg og bruk av dagens avkjørsel frå hovedvegen. Det er fullt muleg å komme i gang med utbygging allereie i 2018 dersom ein får finansiering av grunnerverv og teknisk infrastruktur på plass, skriver rådmannen i saksfremlegget.

Rådmannen mener behovet for å realisere kommunale tomter er så stort at det foreslås en omprioritering fra to andre planlagte byggefelt, Høgberget og Stormyra 3, hvor henholdsvis 1,5 mill. og 0,5 mill. allerede ligger inne i budsjettet for 2018. Disse ligger enda et godt stykke unna realisering, mens rådmann Haugen mener det er realistisk å se for seg oppstart i Grytåfeltet 2 i løpet av høsten, med ferdigstillelse til våren.

- Går det slik ein kan håpe vil Grytåfeltet 2 vere oppfylt med nye hus innan 3-4 år, og da har vi litt meir tid til å gå inn i utfordringane ved dei andre prosjekta i mellomtida.

Gjennomføring av Grytåfeltet 2 vil medføre en samlet investering på 5,5 mill. Med budsjettregulering på til sammen 2,0 mill. i 2018, og samtidig økt låneopptak på 3,5 mill vil en ha nødvendig finansiering av hele prosjektet.

 

Forskjellsbehandling

Tor Rune Halset (H) ønsker en prinsipiell debatt rundt utbygging av dyrka mark. Han mener prinsipp og holdninger har endret seg hos enkelte, særlig Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet, da det ble argumentert mot feltet Buhagen Vest i 2016 sett i forhold til Grytåfeltet 2 og kaller det for forskjellsbehandling.

- Jeg er helt enig i at tomtene i Grytå må gjøres, men jeg synes dette er smakløst.

Halset fikk støtte fra Oddny Hoem (Ap), som også ville høre argumenter for hvordan Grytåfeltet 2 er annerledes fra Buhagen Vest.

Sps Nils Håvar Øyås forklarer at Grytå 2 er et ferdig regulert felt til boligformål, mens Buhagen Vest var en omregulering fra landbruk til boligformål.

- Kritikken fra Høyre og Arbeiderpartiet er feil og urimelig, fastslår Øyås.

Han mener saken bidrar til god sentrumsutvikling, uten å bygge ned dyrkbart areal.

 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt:

1. Kommunestyret er positiv til snarlig oppstart av «Grytåfeltet 2» som nytt kommunalt boligfelt.

2. Finansiering skal foregå slik:

a. Budsjettregulering fra posten Høgberget med 1,5 mill.

b. Budsjettregulering fra posten Stormyra 3 med 0,5 mill.

c. Økt låneopptak med inntil 3,5 mill. i 2018

3. En endelig fordeling av investeringskostnaden mellom regnskapsårene 2018 og 2019 skjer i samband med budsjettprosessen for 2019, i tråd med en realistisk tidsplan og detaljert kostnadskalkyle / anbudspriser for investeringa.

4. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre grunnervervet i tråd med intensjonsavtalen og dette vedtaket.

Tips en venn Skriv ut